En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 01.09.2015 Saat: 21:05:08

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Atatürk’ün Kazandırdığı Hak ve Hürriyetler – Atatürk’ün Hak ve Hürriyetleri
  Bu günkü Çağdaş ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve Banisi olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmek suretiyle Türk milletini bazı hak ve hürriyetlere de kavuşturmuştur Bu sayededir ki halkımız daha rahat, çağdaş ve eşit bir yaşam seviyesine kavuşmuş, gelişen ve değişen dünya...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 99942
Eklenme : .../.../.....

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, işgale uğramış ve parçalanmıştır. Türk milleti Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yeniden bağımsızlığa kavuşmak için ölüm – kalım savaşına başlamıştı. Ülkenin düşmanlardan temizlenerek kurtuluşunu elde etmenin tek amaç olduğu dönemlerde savaşın...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 169180
Eklenme : .../.../.....

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Medreseler, Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları bakımından ileri seviyedeydi. Fakat XVII. yüzyıldan itibaren devletin diğer kurumlarındaki gerileme eğitim kurumlarına da yansıdı. Devletin çöküşünü önlemek isteyen Osmanlı Devleti, eğitim kurumlarında yen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 78420
Eklenme : .../.../.....

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk toplumun hayatını çağdaşlaştırmaya ve millileştirmeye yöneliktir. Bu amaçla Şapka Kanunu çıkarıldı, tekke ve zaviyeler kapatıldı, takvim ve ölçü birimleri değiştirildi, saat...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58646
Eklenme : .../.../.....

Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallara hukuk kuralları denir. Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya kadarki süreçte çoklu hukuk sistemi geçerli o...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 98745
Eklenme : .../.../.....

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Ülkemizin işgaline karşı başlatılan Millî Mücadele; beraberinde çağının ve toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumlarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Türk inkılâp sürecini başlatmıştır. Türk inkılâbı bir yandan millî bağımsızlığı gerçekleştirirken diğer yandan da siyasi ve idari inkılâplara...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 117071
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  Cumhuriyet, monarşiye karşı verilen özgürlük mücadelesi sonucunda ortaya çıktı. XIII. Yüzyılda Magna Carta’nın ilanıyla İngiltere’de demokrasi alanında gelişmeler oldu. XVI. yüzyılda ise aydınlanma ve insan hak ve özgürlükleri alanlarında gelişmeler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşu ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23503
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar
  Türk milleti, kültürüne sahip çıktığı dönemlerde büyük devletler kurmuştu. Yüksek kültür ve medeniyete temsilcilik etmişti. Atatürk, yeni Türk Devleti’ni ve toplumunu millî kültür ve değerlerimizle geliştirmek istedi. Yeni Türk Devleti’ni, millî birlik ve beraberlik temelleri üzerinde inşa etmeyi am...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 42473
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  XIV. yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Devleti, büyük bir güç hâline gelerek uzun süre dünya politikasına yön vermeyi başardı. Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. XVII. yüzyıldan itibaren devlet askerî ve idari açıdan gerilemeye başladı. O...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10513
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlke ve İnkılapları
  Atatürk ilke ve inkılâplarını bütünüyle ele aldığımızda ilke ve inkılâpların birbirini tamamladıkları bariz bir şekilde görülecektir. Atatürk yaptığı yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş ve gelişmeye müsait bir ülke konumuna getirmiştir. Bu ilkeler sayesinde bir ulusun...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 417908
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
  Türk inkilabı, amaç, hazırlanmış ve uyuglama yönünden diğer inkilplardan çok farkılılık gösterir. Fikir yönünden hazırlık, inkilâbının kaynağını teşkil eder. Fransız ihtilalini hazırlayan fikirleri, Fransız yazar ve fikir adamları Voltaire , (Volter) Montesquieu (Monteskiyö) , Diderot (Didero,) J. J...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11306
Eklenme : .../.../.....

Devletçiliğin Anlamı – Devletçilik Nedir - Devletçiliğin Manası
  Devletçilik uzun süreden beri Türkiye’de uygulaması ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın özelliklerini gösteren, niteliklerini belirten bir politik uygulamadır. Diğer bir deyimle bu uygulamaya yön veren bir temel ilkedir. Toplum için, toplum yararına lüzumlu ve faydalı hizmetler görmekle görevli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9358
Eklenme : .../.../.....

Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği
  Türk İnkılâbının en önemli özelliği bu büyük inkılâbının Türk bağımsızlığını da beraber getirmiş olmasıdır Milli egemenliği ve milli bağımsızlığını kazanan Türk Milleti, yeni bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Devletin sadece egemenlik unsurunda bir değişiklik vaki olmamış, devletin unsurları arası...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4898
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Sonuçları
  Saltanat kaldırılmış ve 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara yeni kurulan Türk devletinin yeni başkenti olmuştu. Milletvekilleri arasındaki uyuşmazlıklar yeni hükümetin teşekkülü konusunda bazı sıkıntılara sebep oluyordu. Bu sebeplerle de bir hükümet krizi yaşanıyor, mevcut durum ise yeni bir hükümetin kur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27920
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları
  1933 yılında yüksek öğretim dönemin şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır. Bu çalışmalar üniversiteler reformu adı altında yenilik çalışmaları olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Ankara'da Hukuk Fakültesi, Gazi Orta Öğr...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 75535
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları
  Saltanatın Kaldırılması ile birlikte Osmanlı saltanatı son buldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ de resmen sona ermiş oldu. Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi. Güç, Türkiye Büyük Millet Meclisine geçti. Ulusal egemenliğin sağlanması için önemli adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17872
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın kaldırılmasının Sebepleri - Nedenleri
  Kurtuluş Savaşı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı halde, Lozan görüşmelerine saltanatı temsilen İstanbul Hükûmeti’nin de çağrılması, İstanbul Hükûmeti ve padişahın, Milli Mücadeleye karşı olması, ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde iki ayrı hükûmetin bulunmasının uygun olmaması, Saltana...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12071
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı
  Osmanlılarda tarih Osman Oğullarından itibaren başlatılıyordu. Türklerin ta Orta Asya’ya kadar uzanan tarihi bir kenara itilmişti. Bu tutumda Avrupalıların Türklerin tarihlerini yanlış bilmelerine neden olmuştu. Türkleri hiçbir uygarlık eseri yaratmamış, aksine birçok uygarlığı yıkmış bir toplum ola...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14254
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Özellikleri
  Türk Milletinin yüzyıllar boyunca çağdaş olduğu milletlere göre oldukça geri bir konumda kalmasına sebep olan köhnemiş ve kendi kalıplarını kırıp dünyaya açılamamış kurum, kuruluş ve müesseseleri tarihe gömerek çağdaş dünyanın yeni şekillenmekte olan normlarına uyan ve milletimizin en yüksek uygarlı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23651
Eklenme : .../.../.....

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Atatürk Türk inkılâbını: “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek gereklere göure ilerlemesini sağlayacak müesseseler koyma” olarak tanımlar. İnkılâpçılık batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir. Toplumun ihti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 36764
Eklenme : .../.../.....

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Devletçilik bir ekonomi siyasetidir. Devlet bu anlayışta ekonomik, sosyal, kültürel açıdan kalkınmanın temel faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk defa Ebedi Şefimiz Atatürk tarafından uygulamaya konulmuş bir ekonomi politikasıdır. Atatürk’ün getirdiği Devletçilik modelinde devlet özel sekt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58195
Eklenme : .../.../.....

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Atatürk din ile devlet işlerinin kesinlikle bir birinden ayrı tutulması gerektiğinin farkında idi. Özellikle dinin siyasetten ayrı tutulmasının çağdaş bir toplumu oluşturan dinamiklerden olduğunu belirtmiştir. Atatürk bu konuda şunları söylemiştir: “Din herkesin vijdanına kalmış bir iştir. Hiçbir ki...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35592
Eklenme : .../.../.....

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Bir milleti oluşturan aynı toprağı vatan bilmiş çeşitli mesleklerin ve toplumsal gurupların içinde bulunduğu insan topluğuna halk denir. Halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçiliğin hemde Milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Atatürk’ün Halkçılık ilkesinden anlaşılan ise toplumda hiç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 42943
Eklenme : .../.../.....

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Millet olma gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı olan milliyetçilikte temel unsur millettir. Millet ise geçmişte bir arada yaşamış gelecekte de bir arada yaşama istek ve arzu ve inancında olan aynı vatana sahip aralarında dil kültür ve duygu birliği bulunan insanlar topluluğudur. Buradan yola çı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 38902
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  Atatürk İlkeleri arasında en başta yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasamızın değişitirilemez hükümleri arasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini teşkil eden bir ilkedir. Klasik ve basit tabiri ile halkın kendi kendini yönetmesi olarak tabir edilen cumhuriyet rejimi daha uzun bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31903
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 79 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2015 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status