YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 16


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 16: ( Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler YGS Konu Testi -16)


1. Mondros Ateşkesi sonrasında faaliyetlerini gördüğümüz cemiyetlerden bazıları gördüğünüz cemiyetlerden bazıları:

I. bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır
II. itilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir
III. itilaf devletleri işgallerine hazırlamışlardır

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu gruba giren cemiyetler arasında gösterilemez?

A) Pontus rum
B) Kilikyalılar
C) Mavri Mira
D) Taşnak Hıncak
E) Etnik-i Eterya

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerden hangisi sömürgecilik fikrinin Osmanlı üzerine uygulanmaya çalıştığının kanıtıdır?

A) Boğazlar dünya devletlerine açık tutulacak
B) Bütün yeraltı kaynakları itilaf devletlerinin denetimine verilecek
C) Anadolu dışında cephelerde savaşan birlikler derhal teslim olacaktır
D) Silah ve cephane teslim edilecek
E) Boğazlar istihkâmları itilaf devletlerinin denetimine alınacak tutulacaktır

3. Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-i Milliye’nin sağladığı yararlar arasında gösterilemez?

A) İşgalci güçlere ve azınlıklara

büyük zararlar verilmiştir
B) Düşmanın ilerlemesi yavaşlamıştır
C) Düzenli ordunun kurulması tamamlanmıştır
D) Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi için zaman kazandırılmıştır
E) Ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır

4. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kurulma amacı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Pontus - Rum
B) Mavri - Mira
C) Taşnak - Hınçak
D) İngiliz Muhipleri

I. Mavri - Mira Cemiyeti
II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III.Taşnak - Hınçak Cemiyeti
IV. Wilson Prensipleri Cemiyeti
V. Pontus -Rum Cemiyeti

5. Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri manda fikrini savunmuştur?

A) II ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) III ve V

I. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında
II. Fransa’nın Almanya’nın eline geçen Alsasloren’i geri almak istemesi
III. İngiltere’nin kendisine rakip olan yeni sanayi devleti Almanya’ya karşı üstünlük sağlamak gibi istekleri gösterebilir

6.Bu isteklere göre düşünüldüğünde I.Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hanilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?

I. Siyasi anlayışların
II. Tarihi düşmanlıkların
III. Dini görüş ayrılıkların
IV. Askeri düşünmek
V. Ekonomik çıkarların

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız IV
D) I ve V
E) Yalnız V

7.Wilson ilkeleri nin maddelerinden birinde " bütün devletlerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır " kararı alınmıştır. Aşağıda yaşanan gelişmelerden hangisi bu maddenin dikkate alınmadığının kanıtıdır?

A) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması
B) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
C) Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
D) Paris Barış Konferansı’nın toplanması
E) Zararlı Cemiyetin kurulması

I. Meşrutiyet Dönemi’nde 1876 Kanun -i Esasi’de
II. yürütme yetkisi padişahın başında bulunduğu Balkanlar Kurulu na aittir
III. Meclisi açmak ya da kapamak yetkisi padişaha aittir
IV. Hükümet icraatlarında Meclise değil padişaha karşı sorumludur gibi kararlar alınmıştır

8.Bu durum 1876 Anayasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Padişahın yetkilerine sınırlama getirmediğinin
B) Osmanlının ilk anayasasını olduğunun
C) Padişahın yetkilerinin Meclisten daha az tutulduğunun
D) Monarşinin gücünün sınırlandığının
E) Padişahın anayasal yönetime destek verdiğinin

9. Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden hangisi diğerlerine göre daha büyük tehlike yaratacak madde olarak yorumlanabilir?

A) Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacak.
B) Türk tersane ve donanmaları İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek.
C) Toros tünelleri haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak.
D) İtlaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri anda istedikleri herhangi bir noktayı işgal edebilecek.
E) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa önemli yerler işgal edilecek.

Amacı: Adana ve çevresinde bulunan direniş hareketini Ermeni ve Fransızlar’a karşı örgütlemek.

10. Yukarıdaki amacı verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya-Paşaeli
B) Teali-i İslam
C) Kilikyalılar
D) Hürriyet ve İtilaf
E) İzmir Müdafaa -i Hukuk

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda alınan,

I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri toprakları işgal edebilecekler.
II. Boğazlar dünya ticaretine açılacak.
III. Doğuda altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu toprakları da işgal edebilme hakkına sahip olacak.

Kararlarında hangisi Osmanlının topraklarında bir azınlık devleti kurulmak istendiğinin kanıtıdır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Yalnız II

12. İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı sırasında gizli olarak çeşitli paylaşma planları yapmışlardır. İtilaf Devletleri bu paylaşım planlarını aşağıdakilerden hangisiyle uygulamaya koymuşlardır?

A) Paris Barış Konferansı
B) Wilson İlkeleri
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Amiral Bristol Raporu
E) Sevr Antlaşması

I. İtilaf Devletleriyle işbirliği yapmışlardır.
II. Osmanlı topraklarında bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
III. Osmanlı’yı zor durumda bırakılarak İtilafların yapacakları işgalleri kolaylaştırmışlar.

13.Yukarıda verilen ifadeler düşünüldüğünde aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi bu grupta düşünülemez?

A) Mavri - Mira
B) Pontus rum
C) Etnik-i Eterya
D) Taşnak Hınçak
E) Mili Kongre

14. Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşmasının bazı sonuçları verilmiştir. Bunlardan hangisi halkın idaresinin devlet yönetimdeki etkinliğinin sona erdiğinin kanıtıdır?

A) Anadolu’nun işgaline başlanması
B) Halkın işgallere karşı faaliyetler göstermesi
C) Osmanlı ordusunun dağıtılması
D) Mebusan Meclisinin kapatılması
E) Ermeni devletlerinin kurulmasına zemin hazırlanması

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması İstanbul hükümeti tarafından sevinçle karşılandı. Onlara göre Almanya gibi süper bir güç İngiltere tarafından yenilenmiştir bu nedenle İngiltere’ye karşı direnmek imkânsızdı ve onun hoşgörüsüne sığınmak gerekiyordu. Ancak bu şekilde Osmanlı sanatının devam edebileceğine inanılıyordu.

15.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İstanbul Hükümeti’nin tam bağımsızlık için mücadele edeceğinin
B) İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığından yana olduğunun
C) İtilaf Devletleri’nin Mondros’un şartlarını hafifleteceğinin
D) İstanbul hükümeti ile halk arasında düşünce birliğinin olduğunun
E İstanbul Hükümeti’nin İngiltere’ye dayanarak varlığını korumak istediğinin

CEVAPLAR
1B/2B/3C/4D/5A/6D/7B/8A/9D/10C/11C/12C/13E/14D/15E

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 41881 defa okunmuştur.