YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 10


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 10: ( Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri YGS Konu Testi 10)

1.1924 Anayasası’nda yapılan;

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. ”Devletin dini İslam’dır.” Maddesinin anayasadan çıkarılması,
III. seçmen yaşının 18’den 22’ye yükseltilmesi

Şeklindeki değişiklerden hangilerinin, milli egemenlik ilkesinin güçlenmesini sağladığı savunulabilir?

A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

2. Yeni Türk Devleti’nin;

I. Lozan görüşmeleri sırasında Ermeni Devleti kurulması konusunda taviz vermemesi,
II. Avrupalı devletlerle ticari ilişkileri güçlendirmesi,
III. Azınlık okulları konusunda Avrupalı devletlerin müdahalelerine karşı çıkması

Eylemlerinden hangileri, bağımsızlık ilkesine önem verdiğinin göstergesidir?

A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

3.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,

- Ekonomik alanda liberalizmi (serbest piyasada ekonomisini) savunmuş,
- Dini esaslara saygılı olduğunu belirterek siyasi kazanımı elde etmeye çalışmıştır.

Buna göre Terakki

perver Cumhuriyet Fırkasın ile ilgili;


I. Laiklik ilkesini zedelemiştir
II. Devletçilik ilkesine karşı çıkmıştır
III. Federatif devlet anlayışını benimsemiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II, ve III

4.Mustafa Kemal’in,

1. Halkın görüş ve isteklerinin meclise yansımasını sağlaması,
2. kadınların siyasette söz sahibi yapma,
3. çok partili siyasi hayata geçilmesi sağlama

Yolundaki çalışmalarından hangileri, Demokratik bir ortam oluşturma amacı taşır?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1,2 ve 3

5.Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde ilk olayın ikincisinin oluşumuna ortam hazırladığı savunulamaz?

A) “Devletin dini İslamdır.” ---- Anayasanın laikleşmesi İfadesinin anayasadan çıkarılması
B) Çok partili hayata geçiş Denemelerinin yapılması ---- Demokratik bir ortamın oluşturulmak istenmesi
C) Halifeliğin Kaldırılması ---- Ulusal egemenliğin pekiştirilmesi
D) Ordunun siyasetten Uzaklaştırılması ---- Halkın yönetime katılımının sağlanması
E) Aşar vergisinin kaldırılması ---- Tarımsal üretimin Artması

6.Cumhuriyet Halk Fırkası’nın;

- Ekonomide devletçilik
- Sosyal hayatta laiklik

İlkelerinin benimsemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ulusal birliğin tehlikeye girdiği
B) Ekonomik bağımsızlığın sağlandığı
C) Misak-ı Milli’den tavizler verildiği
D) Atatürk ilkelerinin partinin politikasının oluşturduğu
E) İnkılâp çalışmalarının yavaşladığı

7.Yeni Türk Devleti 1945 yılına kadar çok partili hayata geçiş denemeleri yapmış, fakat başarısız olmuştur. Bu durum, yeni Türk Devleti’nde aşağıdaki kavramlardan hangisinin henüz tam anlamıyla yerleşmediğinin göstergesidir?

A) Demokrasi
B) Laiklik
C) Bağımsızlık
D) Devletçilik
E) Milliyetçilik

I. Cumhuriyet Halk Fırkası
II. Terakkiperver Cumhuriyet fırkası
III. Serbest Cumhuriyet Fırkası

8.Bu partilerin kuruluş sıralaması, aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?

A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) II-III-I
E) III-II-I

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin benimsenmesi
II. Güçler birliği ilkesinin kabulü
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri, 1921 ve 1924 Anayasalarının ortak özelliğidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Yeni Türk Devleti, laikleşme adına ilk adımı aşağıdakilerden hangisiyle atmıştır?

A) Saltanatın hilafetten ayrılarak kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

I. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
II. Menemen Olayı’nın meydana gelmesi
III. Atatürk’e suikast girişiminde bulunulması

Yukarıdaki olaylardan hangileri, yeni Türk Devleti’nin oluşturmak istediği yeni düzeni engellemeye yöneliktir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Osmanlı hanedanın yurtdışına çıkarılması
III. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

Yeni Türk Devleti’nde, yukarıda verilen gelişmeler hangi sıraya göre gerçekleşmiştir?

A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) II-III-I
E) III-II-I

13. Yeni Türk Devleti’nde görülen;

I. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması,
II. uzun süre çok partili hayata geçilmemesi
III. İç isyanların çıkması

Durumlarından hangileri, TBMM’nin otoritesini artırmış olamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

14. Şeyh Sait İsyanı;

I. İstiklal Mahkemeleri’nin oluşturulması
II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,
III. Musul’un elden çıkması

Durumlarından hangileri üzerinde etkili olmamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1A/2C/3D/4E/5D/6D/7A/8A
/9B/10A/11E/12A/13E/14B


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18344 defa okunmuştur.