YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 15


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 15: ( Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler YGS Konu Testi -15)

1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan askeri hükümler içinden ordunun silah ve cephanesinin teslim edilmesi gibi maddeler bulunmaktadır İtilaf devletlerinin bu maddelerle ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlının askeri gücüne sahip olmak
B) Osmanlının tersanelerine el koymak
C) Boğazları daha kolay ele geçirmek
D) Osmanlıyı tamamen savunmasız bırakarak yapacakları işgallere ortam hazırlamak
E) Osmanlı savaş tekniklerinden yararlanmak

2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra işgaller başlamış hükümetin karşısında halk kendi başının bakmak amacıyla çeşitli cemiyetler kurulmuştur. Buna göre ulusal cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İşgallere karşı kurulmaları
B) Bölgesel nitelik olmaları
C) Gerektiğinde silahlı direnişi benimsemeleri
D) Rejim değişikliliği yapmak istemeleri
E) Bağımsızlık mücadelesi yapmaları

3. I.Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına rağmen Kazım Karabekir buna uymamış ordusunu terhis etmi

tir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilir?


A) I.Dünya Savaşı'nın sona ermediği
B) II.Dünya Savaşı'na zemin hazırladığı
C) Devletin savaş araçlarına el koyduğu
D) İstanbul Hükümeti'nin itilaf devletlerine iş birliği yaptığı
E) İşgallere karşı sessiz kalmayacağını

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan "Doğu Anadolu’da bir karışıklık çıkarsa bölgenin bir kısmını ya da tamamen işgal edilebilecektir." Maddesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A) Erzurum kongresinin engellenmesi
B) Ulusal bilincin engellenmesi
C) Wilson ilkelerine uyulması
D) Ermenilere yurt sağlama düşüncesi
E) Osmanlının Rusya’dan korunmak istenmesi

5. aşağıda verilenlerden hangisinin Mondros Ateşkes Antlaşması'yla herhangi bir ilgisi yoktur?

A) Bütün yer altı kaynakları limanlar boğazlar itilaf devletlerinden denetimine bırakılacak
B) Anadolu dışında birlikler derhal teslim olacak
C) Silah ve cephaneler teslim edilecek
D) Boğazlar Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir komisyona bırakılacak
E) Ulaşım ve haberleşme itilaf devletlerine devredilecek

6. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından önce oluşturan Osmanlı heyetinde padişah bazı maddelerin gündeme getirilmesini istemiştir. Bunlar

1. Bazı eyaletlere özellik verilir
2. Özerklik siyasal bir içerik taşınmamalıdır
3. Ulusal onuru kıracak istekler kabul edilmeyecektir
4. Hilafet Saltanat ve bunlara ilişkin haklar korunacaktır.

Bu maddelerden hangileri Osmanlı'da mevcut rejimin sürekliliğine yöneliktir?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) yalnız 3
D) 3 ve 4
E) 4

7. Mondros’tan sonra başlayan işgaller karşısında kurulan yararlı cemiyetlerin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangi yoktur?

A) İşgallere karşı protesto mitingleri düzenlemek
B) Milliği egemenliğe detaylı yeni bir devlet kurmak
C) Azınlıklara karşı faaliyetlerde bulunmak
D) Bölgesel kurtuluşun çarelerini aramak
E) İşgallere karşı hakkı örgütlemek

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra yurdun çeşitli yönlerinde yararlı ve zararlı nitelikli cemiyetlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Devlet otoritesinin olmayışı
B) Demokrasi fikrinin yaygınlaşması
C) Kanun-i Esasi’nin yeninden
D) Ekonomik düzenlemeye gidilmesi
E) Rejim değişikliliğin olması

9. Yurtsever vatandaşların Müdafaa-i Hukuk Dernekleri kurmalarının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Yurdun işgale uğraması
B) İşgallere karşı Osmanlı yöneticilerinin sessiz kalması
C) Azınlıkların zararlı faaliyetlerde bulunması
D) Türk halkının bağımsız yaşama isteği
E) Padişahın yönetiminden usanmaları

10. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda;

- Çanakkale ve boğazlardaki stratejik noktalar
- Kilikya, Mezopotamya
- Doğudaki altı il

Gibi kavramların kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınırları belli olmayan sözcükler kullanarak işgal alanını genişletmek
B) Osmanlı Coğrafyasının bilinmesi
C) Eski coğrafi adların kullanılması
D) Bu bölgedeki halklara ayrıcalıklar verilmesi
E) Mandater rejimi oluşturmak

11.Mavri-Mira Cemiyeti’nin amacı, Doğu Trakya’nın Yunanistan toprağı olmasını sağlamak, İstanbul’u da içine alan bu bölgede güçlü bir Yunan devleti kurmaktı. Buna Göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bu cemiyete tepki olarak kurulmuştur?

A) Trakya – paşaeli
B) Kilikyalılar
C) Milli Kongre
D) Redd-i İlhak
E) Kürt teali

12. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özellikleri arasında gösterildiğinde doğru olmaz?

A) Milliyetçilik duygusuyla hareket etmeleri
B) Manda yönetimini savunmaları
C) Bölgesel çalışmalar yapmaları
D) Basın yayın yolu ile mücadele etmeleri
E) Türk Milleti’nin gücüne inanmaları

13. Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir Türk yurdu olduğunu duyurmaya çalışan ve burada bir Ermeni Devleti’nin kurulmayacağı yönünde mücadele veren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam Teali
B) Kilikyalılar
C) Pontus Rum
D) Milli kongre
E) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

14. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerden hangisi İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarında yaşanan gelişmeleri anında öğrenebilmek amacına yönelik bir anlam taşımaktadır?

A) Boğazlar tüm İtilaf Devletleri’nin gemilerine açık olacak
B) Toros Tünelleri İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak
C) Bütün haberleşme ve ulaşım araç gereçleri itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak
D) Bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin kontrolü itilaf devletlerine bırakılacak
E) İtilaf Devletleri ve Ermenilere ait esirler serbest bırakılacak

CEVAP ANAHTARI
1D/2D/3E/4D/5D/6E/7B/8A/9E
/10A/11A/12B/13E/14C


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 27701 defa okunmuştur.