YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 9


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 9: ( Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri YGS Konu Testi -9)

1. Cumhuriyetin İlanı ile ilgili ;

I. Bütün vatandaşların devlet yönetimine katılımının yolunu açmıştır.
II. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamıştır.
III. Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

Yargılarından hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Uzun bir süre Türkiye’yi Cumhuriyet Halk Fırkası yönetti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ülkelerindeki çoğulcu demokrasi Türkiye’de de kabul görmeye başladı. 1945’te Milli kalkınma Partisi 1946’da Demokrat Parti kuruldu Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Uzun bir süre hükümetin denetlenemediğine
B) Demokratik kuralların zamanla yaygınlaştığına
C) Yönetimde halkın temsil oranının arttığına
D) Ekonamik bağımsızlığın sağlandığına
E) TBMM’de farklı siyasal görüşlerin temsil edilmesine olanak tanındığına

3.Cumhuriyet Döneminde;

I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Birinci Beş Yıllık K

alkınma Planı’nın uygulanması
III. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Gibi yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık - Halkçılık
B) Laiklik- Devletçilik - Milliyetçilik
C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik - Laiklik
D) Devletçilik – İnkılâpçılık - Cumhuriyetçilik
E) İnkılâpçılık – Laiklik – Milliyetçilik

4.İstiklal Marşı Türk ulusunun cesaretini artırmaya vatanın bağımsızlığını ve bayrağını savunmayı yurda duyulan sevgi ve bağlılığı ifade eder. Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Ulusçuluk
E) İnkılâpçılık

5. Türkiye’de 1939 yılları arasında ekonomide devletçi bir politika izlendi. Bu anlayış doğrultusunda çok sayıda fabrika kuruldu. Bu uygulamalara göre,

I. Dış alım azalmıştır.
II. Ekonamik bağımsızlık sarsılmıştır.
III. Yeni üretimin önemi artmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız IIII
D) I ve III
E) II ve III

6. 1924 Anayasası’nda

I. Egemenliğin kaynağı millettir.
II. İlköğretim zorunlu ve parasızdır.
III. Her kırk bir erkek seçmen için bir milletvekili seçilir.
IV. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM’ye aittir.

Hükümleri yer almıştır. Yukarıdaki anayasa maddelerinden hangileri ‘’ halkçılık ‘’ ilkesiyle çelişmektedir.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

7. I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

II. Türk Dil kurumunun kurulması
III. Ölçü ve saat birimlerinin değiştirilmesi

Cumhuriyet döneminde yapılan bu inkılâplardan hangileri laiklik ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. Bu sistemde sadece özel sektör veya devlet yer almaz. Bu ekonomik görüşte yatırımlar devlet ve özel sektör tarafından gerçekleştirilir. Bu bilgi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Devletçilik
B) Ulusçuluk
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) İnkılâpçılık

9. Atatürk ilke ve inkılâplarının temel özellikleri arasında

I. Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini esas alma
II. Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
III. Amaca ulaşmak için her yolu uygun görme

Durumlarından hangileri yer alır?

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

10. Yasalar karşısında kimsenin ayrıcalığı yoktur. Mustafa Kemalin bu sözleri aşağıdaki hangi ilke ile ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Bağımsızlık

11. Halkçılık dayanağı olan ilkeler aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir?

A) İnkılâpçılık-Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik-Devletçilik
C) Devletçilik-Milliyetçilik
D) İnkılâpçılık-Laiklik
E) Cumhuriyetçilik-Laiklik

12. Atatürk’ün temel ilkeleri ve onları bütünleyen yardımcı ilkeleri aşağıda eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Cumhuriyetçilik-Ulusal egemenlik
B) Devletçilik-Yurtta sulh cihanda sulh
C) İnkılâpçılık-Çağdaşlaşma
D) Laiklik-Bilimsellik ve akılcılık
E) Milliyetçilik-Ulusal birlik ve beraberlik

13. Atatürk savunduğu aşağıdaki ilkelerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmeye çalışmıştır?

A) Ulusçuluk
B) Barışçılık
C) bağımsızlık
D) inkılâpçılık
E) Devletçilik

14. Atatürk savunduğu tüm baskılara rağmen II. Dünya Savaşına katılmayı reddetmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine önem verildiğini göstermektedir?

A) Ulusçuluk
B) Bağımsızlık
C) Halkçılık
D) İnkılâpçılık
E) Devletçilik

I. Tamamen özgün özellikler taşırlar.
II. Toplumun ihtiyaçlarından doğmuşlardır.
III. Akla ve mantığa ters düşmezler

15. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkeleriyle ilgili doğru yargılardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1B/2C/3E/4D/5D/6B/7A/8A
/9C/10B/11B/12B/13C/14B/15E


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17485 defa okunmuştur.