YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 12


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 12: ( Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri YGS Konu Testi 12)

1. Yeni Türk Devletlerinde Görülen;

I. Türk Dil Kurumunun kurulması
II. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi
III. ülkemiz sınırları içindeki Fransızlara ait demir yollarının satın alınması

Çalışmalardan hangilerine, ulusçuluk ilkesi gözetilmemiştir?

A) I
B) II
C) III
D) I ve III
E) I,II ve III

2.Devletçilik, devletin he alanda etkili olması hal yararına ekonomik yatırımlar yapılmasıdır. Buna göre

I. Yeni demir yollarının yapılması
II. Hastanelerin kurulması
III. Kalkınma planlarının hazırlanması

Gelişmelerden hangileri devletçilik ilkesiyle ilgilidir?

A) I
B) III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

3.Atatürk ilkeleri ve inkılapları arasında sıkı bir ilişki vardır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bu duruma örnektir?

A) Türk Dil Kurumunun açılması-devletçilik
B) Kabotaj kanununun çıkarılması-ulusçuluk
C) Aşar vergisinin kaldırılması-Halkçılık
D) Çok partili haya geçir denemeleri-Cumhuriyetçilik
E) Medreselerin kapatılması-Laiklik

4.Mustafa Kemal’in

Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz” sözleri ile;


I. İzmir I.İktisat Kongresinin toplanması
II. Takrir-i Sükun Kanununun çıkarılması
III. Kapitülasyonların kaldırılması

Çalışmalarından hangileri arasında ilişki kurulabilir?

A) I
B) III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

5.Cumhuriyet Dönemindeki;

I. Kabotaj Kanunun çıkarılması
II. Maden Tetkik Araştırma Enstitüsünün Kurulması
III. ”Devletin Dini İslam dır” ifadesinin anayasadan çıkarılması

Gelişmeleri devletçilik, ulusçuluk ve laiklik ilkeleri ile ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Devletçilik - III Ulusçuluk - I Laiklik - II
B) Devletçilik - II Ulusçuluk - I Laiklik - III
C) Devletçilik - II Ulusçuluk - III Laiklik - I
D) Devletçilik - III Ulusçuluk - II Laiklik - I
E) Devletçilik - I Ulusçuluk - II Laiklik - III

6.Yeni Türk Devletinde Yapılan;

I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Millet mekteplerinin açılarak okuma yazma bilmeyen halkın eğitilmesi.
III. Halkın tüm bireylerinin eşit sayılması

Çalışmalardan hangilerinin halkçılık ilkesiyle ilgili olduğu savunulabilir?

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

7.Yeni Türk Devletinin;

I. Laik devlet düzenine geçme
II. Devletçilik anlayışını güçlendirme
III. İnanç özgürlüğünü geliştirme

Amaçlardan hangilerinin halifeliğin kaldırılmasını gerekli kıldığını savunabilir?

A) I
B) II
C) III
D) I ve III
E) I,II ve III

8.Yeni Türk Devletinin;

I.uluslararası rakamlar sistemine kabul etme
II. Eğitim-öğretim birliğini sağlama
III. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerine sahip çıkma

Amaçlarından hangileri milliyetçilik ilkesinin gereğidir?

A) I
B) II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

9.Atatürk inkılap gününü koşullarına uygun olarak geliştirip yorumlamak inkılapçılık amaçlarındandır. Buna göre:

I. Zamanla eskiyen kurumaların yerine çağdaşlarının getirilmesi
II. Sürekli ileriye yönelik politika izlenmesi
III. Dünyada meydana gelen gelişmelerin yakından takip edilmesi

Durumlarından hangilerinin inkılapçılık ilkesinin bir gereği olduğu savunulabilir?

A) I
B) II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

10. Türkiye cumhuriyetinin ilk yıllarında ticaretin geliştirilmesi için alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Miladi Takvimin kabul edilmesi
B) Hafta tatilinin cumadan Pazar gününe alınması
C) Kılık-Kıyafet değişikliğine gidilmesi
D) Uluslar arası rakamların kullanılması
E) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

11.Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını elde etmek için attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Kabotaj kanunun çıkarılması
C) Saltanatın Kaldırılması
D) Borçlar sorununu çözümlenmesi
E) Savaş tazminatı olarak Yunanistan’dan Karaağacın alınması

12.Cumhuriyet döneminde yapılan;

I. Dokuma, kağıt, maden, porselen ve kimya sanayilerinde önemli işletmeler kurulması
II. İthalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine öncelik verilmesi
III. Hammaddesi Türkiye’de bulunan işletmelerin kurulması

Çalışmalardan hangileri dışa bağımlılığı azaltmaya ve döviz tasarrufu sağlamaya dönüktür?

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

CEVAP ANAHTARI
1B/2E/3A/4D/5B/6E/7D/8D
/9E/10C/11A/12E


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 16100 defa okunmuştur.