YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 5


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 5: (Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı - YGS Konu Testi -5)

1. Dünya savaşından sonra dünya barışını korumak amacıyla oluşturulan uluslararası kuruluşların sayısının artmasında bu savaşın;

I. Çok sayıda sivil askerlerin ölümüne neden olması
II. Katılan ülkelere ekonomik alanda büyük zarar vermesi
III. NBC silahlarına hedef olan bölgelerdeki tahribatın halen devam etmesi

sonuçlarından hangileri etkilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

2. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre;

-Boğazlar Komisyonu kaldırılarak komisyonun görev ve yetkileri Türk Devleti’ne bırakıldı
-Boğazlarda Türk Devleti’ne asker bulundurma ve askeri tesis kurma hakkı tanındı

Bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türk Devleti’nin Egemenliğinin güçlendiğine
B) Türkiye’nin uluslararası ittifaklara gittiğine
C) Tarım reformunun başladığına
D) Deniz ticaretinin öneminin arttığına
E) Azınlık sorununun çözümlendiğine

3. Uzun bir süre Türkiye’yi

Cumhuriyet Halk Fırkası yönetti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ülkelerindeki çoğulcu demokrasi Türkiye’de de kabul görmeye başladı. 1945’te Milli kalkınma Partisi 1946’da Demokrat Parti kuruldu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Uzun bir süre hükümetin denetlenemediğine
B) Demokratik kuralların zamanla yaygınlaştığına
C) Yönetimde halkın temsil oranının arttığına
D) Ekonamik bağımsızlığın sağlandığına
E) TBMM’de farklı siyasal görüşlerin temsil edilmesine olanak tanındığına

4. Ankara Antlaşmasının en olumsuz özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul’da yaşayan Türklerin haklarının belirtilmemesi
B) İngilizlerin bölgede gücünün artması
C) Misakımilli sınırlarının bütünlüğünün sağlanamaması
D) Doğu sınırında sorunların artmasına zemin hazırlanması
E) Petrol gelirlerinde Türkiye’ye yeterli hak tanınmaması

5. Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan arasında imzalanan Balkan Antantı’nı dağılmasında

I. II. Dünya savaşının başlaması
II. Boğazların yönetiminin Türklere verilmesi
III. Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs sorununun çıkması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6. Boğazlar sorununun Misak-ı Milliye göre çözümlenmesinde ve Hatay’ın oylaması ile anavatana katılmasında,

I. Demokratik haklara saygı duyulması,
II. II. Dünya Savaşı tehlikesinin yayılması
III. Akılcı dış politika stratejisi izlenmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

7. Atatürk’ü bu ittifaka yönelten gelişmeler arasında,

I. Rusya’nın Türkiye üzerinde yayılmacı emellerinin olması
II. İtalya ve Almanya’nın yayılımcı politikalar izlemesi
III. Bulgaristan’ın Balkan Antanı’na katılmaması

durumlarından hangileri yer almaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin komşularına ve diğer dünya devletlerine karşı izlediği barışçı politikaların örnekleri aşağıda verilmiştir. Bu gelişmelerden hangisinin, Atatürk döneminde ortaya çıktığı söylenemez?

A) Balkan Antantı’nın kurulması
B) Milletler Cemiyeti’ne üye olması
C) Sadabat Paktı’nın kurulması
D) Kıbrıs sorununun başlaması
E) Boğazların yönetiminin devralınması

9. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin,

I. Lozan’da kurulan Boğazlar Komisyonu kaldırılacaktır.
II. Türkiye savaşa girer veya savaş tehlikesiyle karşılaşırsa Boğazları istediği gibi açıp kapayacaktır.
IV. Türkiye Boğazların iki yakasına da asker yerleştirilebilecektir.

Maddelerinden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin Boğazlarda askeri üstünlük sağladığının kanıtıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

10. Türkiye’nin Milletler Cemiyetinin Musul’u Irak’a bırakması kararına tepki gösterip yeni bir askeri harekat seçeneğini gündeme getirmesi, İngiltere’yi aşağıdaki politikalardan hangisine yöneltmiştir?

A) Şeyh Sait Ayaklanmasına destek verme
B) Kıbrıs’ı işgal etme
C) Hatay’ı Türkiye’ye verme
D) Boğazlar Komisyonu’nu kaldırma
E) Silah ambargosu uygulama

11. Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan sonrasında ilişkiler kurulduğuna,

I. Nüfus mübadelesinin karara bağlanması
II. Yunan başbakanın Türkiye’yi ziyaret etmesi
III. Balkan Antantı’nın kurulması
durumlarından hangileri kanıt gösterebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

12. Lozan Konferansı’nda tartışma konusu olan,

I. Nüfus mübadelesi
II. Irak sınırı
III. Yabancı okullar

Konularından hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında yeniden gündeme gelmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

13. Birleşmiş milletler teşkilatının üyesi olan Türkiye’nin;

I. Yurtta barış, cihanda barış ilkesinin uygulaması,
II. Kore Savaşı’na katılması
III. Bosna’ya asker göndermesi

durumlarından hangileri Birleşmiş Milletler’in politikasına uygun olduğunu gösterir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI
1E/2A/3D/4C/5A/6E/7C/8D
/9D/10A/11E/12E/13E


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 15528 defa okunmuştur.