YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 3


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 3: (Barışın Sağlanması ve Cumhuriyet Dönemi - YGS Konu Testi- 3)

1. TBMM, Erkan-ı Harbiye ve Ummiye Vekâleti’ni kaldırarak Genelkurmay Başkanlığının hükümet ve siyaset dışı çıkmasını sağladı. TBMM bu kararıyla;

I. Demokrasi geliştirme,
II askeri gücün egemenliğine müdahalesine engel olma,
III. Askeri yatırmları artırma

Durumlarından hangilerini hedeflemiş olamaz?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2. 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla;

I. Eğitim öğretimde birlik sağlama,
II. Eğitimde fırsat eşitliği yaratma,
III. Laik ve milli eğitim teşkilarlarının kurulmasını sağlama

Oluşumlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Lozan Barış Görüşmelerinde gündeme gelen;

I. Irak sınırı
II. Nüfus mübadelesi
III. Partikhane’nin durumu

Konularından hangileri doğrudan İngiltere ile Türkiye arasındaki sorunlardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yaln

z III
D) I ve II
E) I ve III

4. Cumhuriyet döneminde çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi olmamıştır?

A) halifeliğin kaldırılması
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
C) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
D) Menemen İsyanı’nın çıkması
E) Toplumun siyasi olgunluğa ulaşmaması

5. Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti ilan etme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla devlet devlet başkanlığı bunalımının doğması
B) Lozan Antlaşması’ndan sonra TBMM’nin yeni hükümeti kuramaması
C) Halk egemenliğe dayalı bir rejim kurmanın amaçlanması
D) Dünya devletleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmanın amaçlanması
E) Türkiye’nin de çağdaş bir rejimle yönetilme istenmesi

6. M.Kemal sözünü geçirebildiği komutanların milletvekilliğinden ayrılmalarını istemiş ve bu komutanların ordudaki görevlerinin başına dönmelerini sağlamıştır. Bazı komutanlar ise askerlik mesleğinden istifa etmiş ve milletvekili olarak ülkeye hizmet etmişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında böyle bir uygulama içine girilmesiyle

I. Orduyu siyasetten uzak tutma
II. Siyasi otoritenin üzerinde askeri baskını kurulmasını engelleme
III. Ulusal idarenin meclise tam olarak yansımasını sağlama

Amaçlarından hangilerinin gerçekleştirmek istendiği savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Türkiye’de 1946 yılına kadar milletvekili seçimlerine yalnız Cumhuriyet Halk Partisi’nin katılmasına izin verilmesi,

I. inkılapların yapılması
II. Muhalefet görevinin yerine getirilmesi
III. seçimlerin yapılması
IV. Hükümetlerin kurulması

Durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini zorlaştırmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

8. Türk İnkılâbı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve ülkemizin işgale uğramasının zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan bir diriliş hareketidir. Bu durum, Türk İnkılabının;

I. Batılılaşma hareketi olması,
II. Milli bağımsızlığı amaç edinmesi
III. Uzun bir hazırlık aşamasının olmaması

Özelliklerinden hangisi oluşmasında belirleyici olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Saltanatın Kaldırılması, aşağıdakilerden hangisinin bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir?

A) Ulusal bağımsızlığın
B) Laiklik ilkesinin
C) ulusal egemenliğin
D) halifeliğin kaldırılmasının
E) Demokratik anlayışın

10. 1929 Dünya Ekonami bunalımı Türkiye’de;

I. Ekonamik önemler alınması,
II. Yeni bir muhalefet partisinin kurulması,
III. Ekonamik bağımsızlığın taviz verilmesi

Durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

11. 1924 Anayasası ile ilgili;

I. Seçme ve seçilme hakkı sadece erkekler tarafından kullanılır.
II. Yasama, yürütme ve yargı yetkisi meclisin kontrolündedir.
III. Devletin dini İslam, dili Türkçedir.

Maddelerinden hangileri, siyasi eşitlik ilkesine aykırıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

12. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili döneme geçiş denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla başlamıştır. Bu gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti’nde,

I. Halka siyasi hakkı sunulması
II. İktidarın denetlenebilmesi
III. Birden fazla partiyle seçim yapılması

Durumlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

13. Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında, İngiltere ile yaşanan Musul Sorunu da etkilidir.
Buna göre, Şeyh Sait İsyanı’nın Menemen Olayı’ndan ayıran özellikler arasında,


I. Rejime karşıtı olması
II. Dış güçlerce desteklenmesi
III. Demokrasinin gelişimini engellemesi

Durumlarından hangileri yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

14. Tanım: İnkılâp, bir ülkedeki mevcut sistemin zor kullanılarak tamamen değiştirilmesidir. Bu tanım dikkate alındığında, inkılâplar sonucunda aşağıdakilerden hangisinin değişmesi beklenemez?

A) Etnik yapının
B) Sosyal kurumların
C) Eğitim kurumlarının
D) Hukuk sisteminin
E) Egemenlik anlayışının

CEVAP ANAHTARI
1B/2E/3A/4A/5D/6E/7B/8D
/9C/10D/11A/12E/13B/14A


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 86503 defa okunmuştur.