YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 6


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 6: ( Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı - YGS Konu Testi -6)

1. Aşağıdaki şehirdekilerden hangilerine atom bombasının atılması II. Dünya Savaşı’nın sona ermesini sağlamıştır?

A) Berlin-Roma
B) Roma-Napoli
C) Nagazaki-Tokyo
D) Tokyo-Hiroşima
E) Hiroşima-Nagazaki

2. II. Dünya Savaşı’na katılan aşağıdaki Mivher Devletlerden hangisiyle savaş sonrası herhangi bir antlaşma yapılmamıştır?

A) İtalya
B) Almanya
C) Japonya
D) Macaristan
E) Romanya

3. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin koşullarına karşı çıkılması, II. Dünya savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?

A) Nöyyi
B) Sen-Jermen
C) Versay
D) Sevr
E) Triyanon

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları arasında gösterilemez?

A) faşizm ve nazizm gibi akımların yayılmasının önlenmesi
B) emperyalizm karıştı hareketlerin güçlenmesi
C) Avrupa ve Asyada sınırların değişmesi
D) uluslararası para fonu (IMF) nun kurulması
E) Birleşmiş Milletler Te

kilatının kurulması

5. II. Dünya savaşı sırasında ülkenin uğradığı tahribatın ve ölen sivillerin sayısının I. Dünya Savaşındakine oranla çok daha fazla olduğu görülür. Bu durumda:

I. Dünya nüfusunun artması
II. Silah teknolojisinin gelişmesi
III. Cephe savaşı taktiğinin önemini yitirmesi
özelliklerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve II
E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biridir?

A) Romanya
B) Bulgaristan
C) İsrail
D) Japonya
E) Yunanistan

7. Aşağıdakilerden hangisinin II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı gelişmelerden biri olduğu söylenemez?

A) Nato’nun kurulması
B) Bolşeviklerin Rusya’da iktidara gelmesi
C) Almanya’nın doğu-batı şeklinde ikiye ayrılması
D) İngilizlerin Mısırın bağımsızlığını tanıması
E) Filistinde bir Yahudi devleti kurulmasının kararlaştırılması

8. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir?

A) Soğuk savaş döneminin başlaması
B) Doğu Avrupada komünist yayımcılığının güçlenmesi
C) İtalyada faşist yönetimin iktidara gelmesi
D) Marshall Planı’nın uygulamaya konulması
E) Eisenhower Doktrini’nin yayınlanması

9. I. Dünya Savaşının ardından yeni bir dünya savaşını engellemek amacıyla uluslararası birliktelikler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu birlikteliklerden değildir?

A) Milletler cemiyeti
B) Locarno Paktı
C) Kuzek Atlantik Paktı
D) Kellogg-Briand Paktı
E) Sadabat Paktı

10. II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Marshall yardımı planı aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşımaktadır?

A) Sovyetler Birliğinin güçlenmesine
B) Japonyanın güçlenmesine
C) NBC silahlarının kullanılmasına
D) İngilizlerin Mısıra yerleşmesine
E) Almanya’nın birleştirilmesine

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Dunya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Normandiya Çıkarması
B) Pearl Harbor Baskını
C) Kanal Cephesi’nin açılması
D) Japon şehirlerinin bonbalanması
E) Yahudilere soykırım uygulanması

12. Türkiye II. Dünya Savaşı’na katılmasına rağmen büyük sorun ve sıkıntılarla dolu bir dönem geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili bir gelişme değildir?

A) Çalışabilir nüfusun silah altında tutulması
B) Askeri yatırımların diğer yatırımları önlemesi
C) Sanayileşme Çabalarının duraklama dönemine girilmesi
D) Savaş stokları nedeniyle mal darlığı yaşanması
E) Bazı bilim adamlarının Türkiye’ye sığınması

13. Atatürk II. Dünya Savaşı öncesi söylediği ‘’ Eğer savaş bir bomba patlaması gibi birdenbire çıkarsa uluslar savaşsa engel olmak için silahlı direnişi ve parasal güçlerini saldırgana karşı birleştirmekte duraksamamalıdır.’’ Sözleri ile hangi devletleri kastetmiştir?

A) Almanya-ABD
B) Almanya-İngiltere
C) Almanya-İtalya
D) Rusya-Almanya
E) İngiltere-Fransa

I. Adana Görüşmesi
II. Kahire Konferansı
III. Yalta Konferansı

14. Yukarıdakilerden hangilerinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılma ve askeri yardım konuları ele alınmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

15. II. Dünya Savaşı sırasında 2 Aralık 1943’de toplanan Kahire Konferansının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Afrika’yı savaş alanı dışına bırakmak
B) Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamak
C) Alman Kökenli bilim adamlarını Türkiye’den uzaklaştırmak
D) İsrail Devleti’nin kurulacağı toprakları belirlemek
E) Türkiye’ye yapılacak yardımların miktarını belirtmek

16. Türkiye II. Dünya Savaşı’nın Son günlerinde aşağıdakilerden hangileri ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştır?

A) Almanya-Japonya
B) Almanya-İsrail
C) Rusya-Almanya
D) Rusya-İtalya
E) İtalya-Rusya

CEVAP ANAHTARI
1E/2B/3C/4D/5D/6C/7B/8C
/9C/10A/11C/12E/13C/14D/15B/16A


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 19788 defa okunmuştur.