YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 8


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 8: ( Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri YGS Konu Testi -8)

I. Eğitimde kız ve erkek çocukları arasında eşitlik sağlanmalıdır.
II. Eğitim yaygınlaştırılmalı ve eğitimde fırsat eşitliğine yer verilmelidir.
III. Eğitimin dili yönetimi ve araçları milli olmalıdır.

1. Bu ilkelerden hangileri doğrudan Halkçılıkla ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E) II ve III

2. Milliyetçiliğin Türk toplumuna katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını kolaylaştırmıştır.
B) Ulusumuzun iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır
C) Azınlık için bağımsızlık hareketlerinde çıkış noktası oluşmuştur
D) Türk halkın vatan ve millet sevgisini artırmıştır.
E) Türk toplumunda milli birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.

3.Cumhuriyet Döneminde;

I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması
III. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Gibi yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağ

ıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


A) Cumhuriyetçilik - İnkılâpçılık - Halkçılık
B) Laiklik- Devletçilik - Milliyetçilik
C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik - Laiklik
D) Devletçilik – İnkılâpçılık - Cumhuriyetçilik
E) İnkılâpçılık – Laiklik – Milliyetçilik

4. Atatürk’ün ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilgilidir?

A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık

I.Birbirini tamamlayıcı nitelikler taşıması
II. Çağdaşlaşmayı hedef alması
III. Akıl ve bilime dayanması

5. Bu özelliklerden hangileri Atatürk ilkeleriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

6. Halkçılık ilkesi halkın yararına olan girişim veya gelişmelerden yanadır. Buna göre;

I. Çiftçiye ucuz mazot verilmesi
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Soyadı Kanununun çıkarılması
gelişmelerinden hangileri halkçılık ilkesine uygundur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Atatürk’ün Türk toplumuna getirdiği Halkçılık kavramında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hukukun üstünlüğü ilkesi
B) sınıf ve zümre ayrımının reddedilmesi
C) Seçimlere tek partili katılımın örgütlenmesi
D) toplumsal barışın korunması
E) toplumda üstünlük ifade eden unvanların yasaklanması

8. Atatürk inkılâplarını dayandığı ilkelerden bazıları şunlardır.

- Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
- ülke çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmalıdır.
- din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.
- egemenlik ulusa ait olmalıdır.

Bu bilgilerde Atatürk’ün ilkelerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Milliyetçilik
E) Laiklik

9. Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde

I. Türk Devletinin kurulması
II. Kadınlara siyasi ve medeni hakların verilmesi
III. türkiyenin II. Dünya savaşındaki politikası

Konularından hangilerine değinilmiş olamaz?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10. Halkçılık ilkesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal sonucudur?

A) Cumhuriyetçilik-Devletçilik
B) Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik
C) Laiklik-İnkılâpçılık
D) Milliyetçilik-Devletçilik
E) Medeniyetçilik-Bilimsellik

11.Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsemesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir gerekçe olduğu söylenemez?

A) Özel sektörde yeterli sermaye birikiminin olmaması
B) Teşviki sanayi kanununa beklenen ilginin gösterilmemesi
C) ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar zayıf olması
D) yabancı sermayenin ülkeye girişinin engellenmek istenmesi
E) toplumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesi

12. Haksızlığa uğrayan her vatandaş yasalar doğrultusunda hakkını arayabilir. Bu anlayış Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

13. Atatürk’ün devletçilik ilkesini uygulamak istemesinde;

I. Özel mülkiyeti sınırlandırmak
II. Önemli ve büyük yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmek
III. Dış sermayenin ülkeye yatırım yapmasını engellemek

Durumlarından hangileri yer almaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

14. Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi için söylenemez?

A) Yönetim ulusa aittir.
B) Temel ilke seçimidir.
C) Totaliter yönetimlerle bağdaşmaz
D) Veraset ilkesine karşı çıkar
E) İkili yönetimi öngörür.

15. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak bulunması gereken koşullar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Milliyetçilik ve medeniyetçilik
B) Bağımsızlık ve ulusal egemenlik
C) Bilimsellik ve ulusçuluk
D) Ulusal egemenlik ve devletçilik
E) Milliyetçilik ve devletçilik

CEVAP ANAHTARI
1C/2C/3B/4A/5E/6E/7C/8A
/9C/10B/11D/12E/13D/14E/15B


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20169 defa okunmuştur.