YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 14


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 14: ( Atatürk İlkeleri YGS Konu Testi - 14)

1. Ülkemizdeki özelleştirme çalışmaları Atatürk ilkelerinden hangisinin etkisini azaltmaktadır?

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
E) Halkçılık

2. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, toplumun ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesini öngörür?

A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) İnkılâpçılık

3. Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi durağanlığı reddeder?

A) Laiklik
B: Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Devletçilik
E) Halkçılık

4. Atatürk çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunmuştur. Bu uygulama aşağıdaki hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) İnkılâpçılık
E) Milliyetçilik

5. Aşağıdakilerden hangisi inkılâpçılık ilkesinin bir gereği değildir?

A) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak
B) Bilimsel araştırmalar yapmak.
C) Yeniliklere acık olmak
D) Eski uygulamaların devamını sağlamak
E) Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek

>
6. Aşağıdaki ilkelerden hangisi birlik ve beraberliği diğerlerinden daha fazla geliştirir?

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) İnkılâpçılık

7. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin tanımlarından biri değildir?

A) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
B) Hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması
C) Din işlerinin kişilerin vicdanına bırakılması
D) her şeyin halkla beraber halk için yapılması
E) Din konusunda zorlamaların olmaması

8. Yeni Türk Devleti;

- devlet kurumlarında bilimsel esasların yerleşmesini sağlamak
- Türk vatandaşlarının din ve inançlarını özgürce yaşamalarına imkân tanımak
-Türk milletinin çoğunluğunu cahil bırakan batıl inanç ve fikirlere son vermek

Amacıyla aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini prensip edinmiştir?

A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik

9. Atatürkçülük; bağımsızlıktan öndün vermeden, aklın ve bilimin rehberliğinde yürüyen çağdaş bir Türk toplumu oluşturmayı ve bu topluma milli kimliğini kaybettirmeden dünyada saygın bir yer kazandırmayı hedefler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün hedefleri arasında gösterilmez?

A) Ulusal bağımsızlığı korumak
B) Ülkede yaşayan halkın refah düzeyini yükseltmek
C) Türk dilini ve sanatını geliştirmek
D) Bilimsel gerçeklere ulaşmak için çaba sarf etmek
E) Batı’nın bütün değer yargılarını aynen alıp benimsemek

10. Bir toplumda demokratik kuralların işlemesi ve halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar. Buna göre, aşağıdaki temel ilkelerden hangisinin varlığı bu tür bir uygumla için ön şarttır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Halkçılık

11. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetçilik ilkesinin en yakın bütünleyici ilkesidir?

A) Ulusal egemenlik
B) İnsan ve insanlık sevgisi
C) Akılcılık ve bilimsellik
D) Barışçılık
E) Çağdaşlaşma

12. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in Türk halkına benimsetmeye çalıştığı ve bu alanda kamuoyu oluşturduğu öncelikli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik
B) Bilimsellik
C) İslamcılık
D) Ulusal bağımsızlık
E) İnkılâpçılık

13. Cumhuriyet Dönemi’nde ülkemizde;

-kılık kıyafette yeni düzenlemeler yapılması
- miladi takvimin benimsenmesi
- uluslar arası ölçü ve tartı birimlerinin kabulü

İnkılâplarıyla, aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi sağlanmak istemiştir?

A) Bilimsellik
B) Ülke bütünlüğü
C) Ulusal egemenlik
D) Ulusal bağımsızlık
E) Çağdaşlaşma

14.“ Din bir vicdan işidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına kasıtlı hareketlere karşıyız.” Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik

CEVAP ANAHTARI
1C/2E/3C/4A/5D/6B/7D/8C/9E
/10A/11A/12D/13E/14B


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20451 defa okunmuştur.