YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 2


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 2: (Barışın Sağlanması ve Cumhuriyet Dönemi - YGS Konu Testi- 2)

1. Halifeliğin hep aynı soya mensup kişilerce yürütülmesi ve halifenin bu görevinde ölene kadar kalabilmesi, halifeliğin kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerinin hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Ulusal egemenliği pekiştirmek
B) Ümmetçilik anlayışına son vermek
C) Hukuk devleti özelliğini artırmak
D) Güçler ayrılığı prensibini uygulamak
E) Arap dünyasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın halifeliğin kaldırılmasına tepkilerin olduğu bir dönemde, ‘’partimiz dine saygılı olma ve zorlama yapmama prensibini savunmaktadır.’’ İfadesini kullanması;

I. Rejim karşıtı ayaklanmaların çıkması,
II. Dini istismar eden grupların oluşması,
III. Laik devlet rejiminin tehlikeye girmesi

Sorunlarından hangilerinin doğmasına neden olmuştur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısının ruhu kayıtsız ve koşulsuz ulusal egemenliktir.’’ Atatürk’ün bu düşüncesiyle, aşağıdakilerden hangisi aras

ında bir ilişki kurulabilir?


A) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanması
B) Milletvekilleri ve belediye başkanlarının halk tarafından seçilmesi
C) Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümetisistemine geçilmesi
D) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
E) Türk kadınına medeni hakların verilmesi

4. Aşağıdaki şehirlerin hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndaki diplomatik başarıyla, savaş yapılmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır?

A) Maraş
B) İzmir
C) Antalya
D) Kars
E) Edirne

I. Meriç ırmağı sınır olacaktır. ----- Türk – Yunan sınırı çizilmiştir.
II. Türk – Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecektir. ----- Milli Mücadele’nin sıcak savaş dönemi sona ermiştir.
III. Doğu Trakya’dan Yunan birlikleri çekilecektir. ----- Düzenli ordu Doğu Trakya’da Yunanistan’ı yenmiştir.

5. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda yer alan maddeler ve bu maddelerin özellikleri ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ulusal egemenlik anlayışını güçlendirecek özellikte bir gelişme değildir?

A) TBMM’nin açılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) TBMM’nin Abdülmecit’i halife seçmesi
E) Kadınlara Siyasi hakların verilmesi

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında görülen;

I. Ülkenin tek partili sistemle yönetilmesi,
II. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
III. Seçimlerde, açık oy gizli tasnif sisteminin uygulanması

Durumlarından hangileri, demokrasi ile ilgili sorunlar yaşandığında kanıt olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

8.- 1923 sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle gelen hükümet bunalımı - Yeni Türk devletinin adının, rejiminin ve Devlet başkanının belli olması… Bu sorunlar aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Halifeliğin kaldırılmasına
B) Cumhuriyetin ilanına
C) saltanatın kaldırılmasına
D)Cumhuriyet Halk Fırka’sının kurulmasına
E) Meclis Hükümeti sisteminin benimsenmesine

9. Lozan Konferansına İstanbul Hükümeti’nin de davet edilmesi üzerine TBMM saltanatı kaldırılmıştır.

Buna göre saltanatın kaldırılmasında,
I. Yönetimi tek elde toplama
II. Avrupalı devletlerin desteğini alma,
III. Meclis hükümeti sistemine son verme
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10. 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanmasıyla meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Azınlık ve yabancı okulların dini ve siyasi amaçla öğretim yapmaları engellenmiştir.
B) Medreseler kapatılmıştır.
C) Milli Eğitim Bakanlığı bütün Eğitim ve öğretim işlerinin tek sorumlusu haline gelmiştir.
D) Dini eğitimi yasaklanmıştır
E) eğitimin laikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.

11. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulma amaçları arasında;

I. Ülkede yapılan yenilik ve ıslahatları halka mal etmek,
II. Mecliste muhalefetin oluşmasını engellemek,
III. Orduyu siyasetten ayrı tutmak

Durumlarından hangileri yer alamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

12. TBMM, 3 Mart 1924’te Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması kararı alarak

I. Eski rejime dönş yollarını tıkamak
II. Çok partili hayata geçişi kolaylaştırmak
III. Halifeliğin, Osmanlı soyundan olmayan biri tarafından sürdürülmesini sağlamak

Hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

– Saltanatın kaldırılması
- Medeni Kanun’un kabul edilmesi
- Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
- Medreselerin kapatılması

13. Bu inkılapların, aşağıdaki alanlardan hangisini kapsadığı söylenemez?

A) Eğitim
B) Yönetim
C) Sosyal
D) Hukuk
E) Ekonomi

14. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiğini gösterir?

A) Doğu Trakya on beş gün içinde Yunan askerlerinden arındırılacaktır.
B) Lozan Konferansı bitene kadar Türkler Doğu Trakya’da sekiz bin jandarma bulunduracaktır.
C)İtilaf Devletleri, Lozan’a kadar İstanbul’da kalacaktır.
D) Doğu Trakya’nın devir teslim işi İtilaf Devletleri aracılığıyla yapılacaktır.
E) İstanbul ve Boğazlar’ın yönetimi TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktır.

15. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın, ‘’İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti Yönetimine bırakılacaktır.’’ Hükmü Osmanlı Devleti’nin geleceğine yönelik hangi kararın alınacağını göstermektedir?

A) Anadolu içinde küçük bir devlet olarak kalacağı
B) Hukuken sona ereceği
C) TBMM Hükümeti’ne bağlı olacağı
D) Anlaşma Devletlerinin himayesi altına gireceği
E) TBMM Hükümeti ile birlikte hareket edeceği

CEVAP ANAHTARI
1A/2E/3B/4E/5C/6D/7E/8B
/9A/10D/11E/12A/13B/14E/15B


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 33828 defa okunmuştur.