YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 4


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 4: (Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı – YGS Konu Testi- 4)

1. ‘’Yurtta sulh cihanda sulh’’ politikasını benimseyen Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasında Cemiyetin;

I. Musul’un Irak’a bırakılmasını istemesi
II. Yunanistan ile yaşanan nüfus değişimi sorununda Türk Hükümeti’ni desteklememesi
III. Saldırgan devletlere karşı bir güç olarak görülmesi

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

2. Misakimilli kararlarına aykırı olarak çözümlenen Musul sorununa Türkiye Cumhuriyeti’nin çok fazla tekpi göstermemesinde,

I. Milletler cemiyetinden çekinilmesi
II. İç politikada karışıklıkların yaşanması
III. Hatay sorununun ortaya çıkması

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasetinde krizlere yol açmadan gerçekleştirilebilmiştir?

A) Boğazlar komisyonunun görevini sonlandırması
B)

Yunanistan ile nüfus değişimi sorununun çözülmesi
C) hatay’ın Türkiyeye ilhak edilmesi
D) Milletler cemiyetine üye olunması
E) Irak sınırı musul sorununun çözülmesi

4. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin dış politikası, Misakımilli doğrultusunda ulusal bağımsızlığı sağlamaktı. Buna göre;

I. Irak sınırı
II. Hatay sorunu
III. Boğazlar sorunu

Konularından hangileri, II. Dünya Savaşı öncesinde Misakımilli politikasına uygun olarak çözümlenmiştir?

A) Yalnız II
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi görüşmeleri sırasında Sovyet Rusya, Boğazlar yönetiminin Lozan Antlaşması’na göre yürütülmesini istemiştir. Oysaki Sovyet Rusya’nın Lozan görüşmelerinde, Boğazların yönetiminin Türkiye’ye bırakılmasını istediği bilinmektedir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Boğazlarla ilgili kararlar Rusların istekleri doğrultusunda alınmıştır.
B) Rusya tutarlı bir dış politika izlememektedir.
C) Türk-Rus dostluğu eski gücünu kaybetmiştir.
D) Boğazlar komisyonunun kaldırılması Rusya’nın çıkarlarına aykırıdır.
E) Boğazlar uluslararası stratejik önemini korumaktadır.

I. Nüfus mübadelesi
II. Ege adalarının silahsızlandırılması
III. Balkan antantı kurulması

6. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen yukarıda ki gelişmelerden hangileri Yunanistan’la olan sorunlardan kaynaklanmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7. Atatürk’ün balkan antantı ve sadabat paktının kurulmasını sağlamasında

I. Türkiyeyi o dönemdeki savaş rüzgarlarından korumak
II. Hızlı silahlanma ve bloklaşmaya karşı ulusal güvenliği sağlamak
III. Misakimillisınırlarına ulaşmak

Amaçlarından hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Milletler cemiyeti
II. Kuzey Atlantik Paktı
III. Birleşmiş Milletler
IV. Avruğa Birliği

8. Türkiye, Atatürk döneminde yukarıdaki kuruluşlardan hangilerine üye olmuştur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve IV

9. Musul sorunu Türkiye ve İngiltere arasında çözümlenemeyince, anlaşmazlık Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bölge halkının çoğunluğu Türk olmasına rağmen bölge Irak’a bırakıldı. Türkiye aleyhine bir karar almasında;

I. Cemiyetin siyasi yönlendirmelere hareket etmesi,
II. Bölge halkının Müslüman topluluklardan oluşması,
III. İngiltere’nin önemli petrol yataklarını terk etmek istememesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

10. Lozan Barış Konferansında görüşülen aşağıdaki konulardan hangisinde Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik haklarını zedeleyici özellik bulunmaktadır?

A) Kapitülasyonlar
B) Trakya sınırı
C) Dış borçlar
D) Boğazlar
E) Savaş tazminatları

11. 20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması,

I. Düyun-u Umumiye
II. Boğazlar Komisyonu
III. Türk Gümrük Teşkilatı

Kurumlarından hangilerinin kaldırılmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I
B) yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. II. Dünya Savaşında ölen on milyona yakın insan %48’ini sivil halk oluşturmuştur. Bu durumda ortaya çıkmasında,

I. NBC silahlarının kullanılması,
II. Uçak tekniğinde ilerlemeler sağlanması
III. Sivil savunma teşkilatları’nın kurulması

Gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

13 II. Dünya savaşı sonrasında dünya barışının devamı ve uluslararası sorunların barışçı yollarla çözülmesi amacıyla oluşturulan Türkiye’nin de içinde yer aldığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletler cemiyeti
B) NATO
C) Varşova Paktı
D) Birleşmiş milletler
E) Sadabat Paktı

CEVAP ANAHTARI
1B/2B/3D/4E/5A/6D/7C/8A
/9D/10D/11B/12C/13D


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 27450 defa okunmuştur.