YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 7


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 7: ( Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri YGS Konu Testi -7)

I. TBMM’nin açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Mecliste tek partinin olması

1. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Cumhuriyetçi ilk anlayışını güçlendirdiği söylenemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsancıl ve barışçıdır
B) Laiktir
C) Irkçıdır
D) Bütünleyicidir
E) Kültürel birliği savunur

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada temel aldığı ilkeler aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Devletçilik-Halkçılık
B) Bağımsızlık-Barışçılık
C) Barışçılık-Devletçilik
D) Bağımsızlık-Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik-Laiklik

4.’’ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize öğrenim sırasında her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına kendi benliğine ve milli yapısına düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.” Atatürk bu sözüyle eğitim politikasının aşağıdaki ilkelerden h

angisine dayandırılmasını istemiştir?


A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Laiklik

5. I. Eğitimin ücretsiz olması ve tüm halka fırsat eşitliğinin verilmesi

II. Tarımsal alanda köylünün durumunu düzeltme çalışmaları yapılması
III. Tıp alanında, halkın sağlığıyla ilgili düzenlemelere gidilmesi

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen yukarıdaki çalışmalardan hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve III
E) I, II ve IIII

6. Atatürk devletçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Planlı ekonominin uygulanmaya başlanması
B) Ekonomik kalkınmada bölgeler arasındaki farklılığın giderilmesi
C) Aşar Vergisi’nin kaldırılması
D) Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmesi
E) Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması

7. Demokratik ülkelerde otoritenin kaynağı millet egemenliğidir.Bu kaynak gücünü milletten alır millet yararına çalışır.Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla çelişen bir uygulamadır?

A) Halka hak ve özgürlüklerini kullanma fırsatı tanınması
B) Muhalefetin güçlenmesine imkân verilmemesi
C) halkın yönetimde söz sahibi olması
D) yöneticilerin yetkilerinin kanunlarla belirlenmesi
E) Yöneticilerin halkın yararına çalışmalar yapması

I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Cumhuriyetçilik

8. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demir yolları ve liman işletmelerinin satın ve devlet tarafından işletilmesi yukarıda verilen ilkelerden hangileriyle ilgilidir?

A) yalnız II
B) yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

9. ‘’ En büyük gerçekler ve ilerleyişler düşüncelerin serbestçe ortaya konması karşılıklı aktarılması ile meydana gelir ve yükselir.’’Atatürk’ün bu sözüne;

I. Özgürlükçü bir anlayışın benimsenmesi
II. Demek kurma ve toplanma hakkı tanınması
III. Çok partili hayata geçilmesi

Durumlarından hangileri uygun düşer?

Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

10. Laiklik din ile devlet işlerinin birbirimden ayrılması dinin bireyler tarafından özgürce yaşanmasıdır. Buna göre,

I. Şer’iye Vekâletinin kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Patrikhanenin elinden dünyevi yetkilerinin alınması

Durumlarından hangileri yukarıdaki verilen yargıya uygun düşmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

11. Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisini öncelikli olarak yansıtmaktadır?

A) İlerleme ve yeniliklere açık olma
B) Ulusçu politikalara ağırlık verme
C) Halk iradesini savunma
D) Hukuk birliğini sağlama
E) Eğitimde fırsat eşitliği tanıma

12. Halifeliğin kaldırılması,

I. Ulusçuluk
II. Devletçilik
III. Laiklik

İlkelerinden hangilerinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

13. Atatürkçü düşünce sisteminde inkılâpçılık yalnızca yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı öngörür. Bu anlayış aşağıdaki yargılardan hangisi ile çelişmektedir?

A) Toplumsal gelişme değişmez kurallar çerçevesinde olmalıdır
B) Atatürkçü düşünce sistemi dinamik bir yapıdadır.
C) Yenilikler bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre gerçekleştirilmelidir
D) Toplum yaşayan bir varlık olarak yenileşmeye ve gelişmeye açık olmalıdır
E) İnkılâpçılık yalnızca yapılan inkılâpları korumak değildir.

CEVAP ANAHTARI
1C/2C/3B/4A/5E/6C/7B/8C
/9E/10E/11A/12D/13A


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22093 defa okunmuştur.