YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 13


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 13: ( Atatürk İlkeleri YGS Konu Testi - 13)

1.Yeni Türk Devletinde Yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi hem cumhuriyetçilik hem de haklıcılık ilkesiyle ilgilidir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Saltanatın Kaldırılması
C) Kadılara siyasal haklar verilmesi
D) Medeni Kanunun Kabul edilmesi
E) Halifeliğin kaldırılması

2.Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi Yeni Türk Devletinin laik bir yapı kazanmasına katkıda bulunduğu söylenemez?

A) Tekke, zaviye ve Türbelerin kapatılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Medeni Kanunun kabul edilmesi
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E) Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü

3. Yeni Türk Devleti’nde görülen;

I. Çok partili hayata geçiş denemelerine girişilmesi,
II. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi,
III. Soyadı kanununun kabul edilmesi

Gelişmelerinden hangileri, cumhuriyetin ilanının doğal sonuçlarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
III. İzmir I. İktisat Kongresi’nin düzenlenme

si

4. Yukarıda verilen inkılâplardın hangileri, özel sektörün desteklenmesini amaç edinmiştir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

5. Yeni Türk Devleti’nde halkçılık ilkesinin benimsenmesi;

I. ayrıcalıksız bir toplum yapısının oluşturulması,
II. herkesin devlet imkânlarından eşit yararlanması,
III. kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması

Gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6. “ Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı, bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.” Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Milliyetçilik
B) İnkılâpçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

7. Devlet yönetiminde; bütün yasaların kuralların ve yöntemlerin, bilimsel ve teknik bulgularla, çağdaş uygarlığın sağladığı verilere ve dünya gereksinimlerine göre düzenlenmesi;

I. inkılâpçılık,
II. devletçilik,
III. laiklik

İlkelerinden hangilerinin sonucu olarak değerlendirilemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

8. Ulusal birliği sağlama amacı, Türkiye’de;

I. değişik din ve mezheplere ön yargılı yaklaşma,
II. vicdan özgürlüğüne saygılı olma,
III. ulusal egemenlik ilkesini benimseme

Durumlarından hangilerini zorunlu kılmış olamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

I. Laiklik
II. Cumhuriyetçilik
III. Devletçilik

9. Yukarıda verilen ilkelerden hangileri daha çok siyasi niteliklidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

10. Türk inkılâbının evrensel bir boyut kazanmasında, aşağıdaki kavramların hangisine verilen önem daha az etkili olmuştur?

A) Laiklik
B) Batılılaşma
C) Devletçilik
D) Bağımsızlık
E) Ulusal egemenlik

I. Herhangi bir bireye ve sınıfa, ulusal genel hakları dışında ayrıcalık tanımamak
II. Sınıf kavgasını kabul etmemek,
III. Toplum düzenini çalışmaya ve hukuka dayandırmak

11. Yukarda verilenlerden hangileri halkçılığı oluşturan öğelerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

12. Yönetim kaynağının bütün bir ulusun özgür iradesine dayanmasına ulusal egemenlik denir. Türk inkılâbı sürecinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu yöndeki çabalarla doğrudan ilgili değildir?

A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) TBMM’nin açılması

13. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Ulusçuluk ----Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Devletçilik---- Eğitim yatırımlarının yapılması
C) Halkçılık ---- Siyasi partilerin kapatılması
D) Laiklik---- Şer’i ye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması
E) Cumhuriyetçilik---- TBMM’nin kadınlara siyasi haklar vermesi

14. Yeni Türk Devleti kurulduğunda özel sektörün elinde yeterli sermayenin olmaması, hangi ilkenin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

CEVAP ANAHTARI
1C/2D/3B/4A/5E/6A/7B/8A/9D
/10C/11E/12A/13C/14D


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 72589 defa okunmuştur.