YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 11


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 11: ( Cumhuriyet Dönemi İnkılap Hareketleri YGS Konu Testi 11)

1.Yeni Türk Devleti’nde

I. Hukuk sistemindeki değişiklik ortadan kaldırma
II. Çağdaş bir yapıya kavuşma
III. Laikleşmenin önündeki engelleri kaldırma

Amaçları hangileri, yargı alanında köklü inkılâplar yapılmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

2. Yeni Türk Devleti 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu’nu kabul etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Hukuk alanında çağdaş bir düzene geçişin hızlanması
B) Hukuk birliğinin ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Kadınları seçme ve seçilme haklarını kullanmaya başlaması
D) Osmanlı döneminden kalan toplumsal sorunlara son vermek istenmesi.
E) Avrupalı devletlerin, azınlık haklarının bahane ederek içişlerimize karışmalarının engellenmesi.

- Eğitimi çağdaşlaştırma ve birleştirme yolunda atılan ilk adımdır.
- Eğitim-öğretim kurumları devlet denetimine alınmış ve Milli Eğitim Bakanlığı kurularak eğitim işleri bu bakanlığa bağlanmıştır.

Bu gelişmeler, aşağıdak

ilerden hangisinin sonucudur?


A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
B) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Teşkilat-ı Esasiye’nin hazırlanmasının
D) Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması
E) Medeni Kanun’un Kabul edilmesi

4. Türk Tarih Kurumu’nun açılmasında,

I. Osmanlı ile sınırlanmış olan ümmetçi tarih anlayışını değiştirme,
II. Türklerin köklü ve zengin tarihini araştırarak yeni kuşaklara aktarma,
III. Türk dilini yabancı dillerin egemenliğinden kurtarma

Amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

5. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Mustafa Kemal Paşa tarafından özellikle devlete bağlanmamış, ayrı bütçelere özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın bu uygulama ile;

I. Bu kurumların siyasal iktidarların aracı olmalarını engelleme,
II. Yabancı devletlerin içişlerimize karışmasını önleme
III. Bu kurumların gelişimine engel olma

Amaçlarından hangileri gözettiği söylenebilir?

A) I
B) II
C) III
D) I ve II
E) II ve III

6. Yeni Türk Devletleri’nin aşağıdaki uygulamalardan hangisi ulusal ekonominin güçlendirilmesine yönelik değildir?

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) İş Bankası’nın kurulması
C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
D) Yabancıların kurduğu işletmelerin ulusallaştırılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

7.Yeni Türk Devletleri’nde görülen;

- uluslar arası saat ve takvim kabul edilmesi
- ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilerek Avrupa’nın kullandığı ölçü birimlerinin benimsenmesi

Gelişmelerinin;

I. Ekonomik
II. Resmi
III. Dini

Alanlarda hangileriyle ilgili dış ilişkilerimizdeki aksaklıkları gidermeye yönelik olduğu söylenile bilir.

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

8. Yeni Türk Devletleri’nde görülen

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
II. İzmir I. İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi
III. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması

Çalışmalarından hangileri Türkiye’nin kendi kendine yönetebilen bir ülke olma amacına yöneliktir?

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

9.Halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangileri etkili olmamıştır?

A) Halifeliğin ulusal egemenlik anlayışı ters düşmesi
B) Halifenin devrim karşıtı söylemlerinin olması
C) Halife yanlılarının meclis çalışmalarının engellemesi
D) Saltanat İle halifeliğin birbirinden ayrılmak istenmesi
E) Halifeliğin laik ve çağdaş cumhuriyet anlayışına ters düşmesi

10.Yeni Türk Devleti’nde cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A) Devlet rejimini adının konmasına
B) Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesine
C) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
D) Saltanat sistemine son verilmesine
E) Devrimlerin gerçekleştirilmesi için uygun bir ortamın oluşturulmasına

11. TBMM’nin medreselerin kapatılmasına karar vermesi;

I. Çağdaşlaşma
II. Laiklik
III. Ulusal egemenlik

İlkelerinden hangilerinin benimsendiğinin kanıtı sayılabilir.

A) I
B) II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

I. Çağdaşlaşma
II. medreselerin kapatılması
III. “Devletin dini İslam’dır.”maddesinin anayasadan çıkarılması
IV. Maddenin Kanun’un Kabul edilmesi

12.Yeni Türk Devletinin laikleşmesinde etkili olan bu gelişmeler, aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleştirilmiştir?

A) I,II,III ve IV
B) I, II, IV ve III
C) I,III,IV ve II
D) II,III,IV ve I
E) IV,III,II ve I

CEVAP ANAHTARI
1E/2C/3A/4B/5A/6E/7B/8E
/9D/10D/11C/12B

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22821 defa okunmuştur.