YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 1


YGS - İnkılap Tarihi Test Soruları ve Cevapları - 1: (Barışın Sağlanması ve Cumhuriyet Dönemi - YGS Konu Testi- 1)

1. Lozan Antlaşması’nın,

I. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak, azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak
II. Boğazların yönetimi, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılacak
III. Yabancı okulların müfredatları

Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek maddelerinden hangileri, Türkiye’nin bağımsızlık haklarını zedelemiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve II
E) II ve III

2.Yeni Türk devletinde;

- devlet rejiminin adının belirlenmesi ve bu konudaki tartışmaların sona ermesi,
- hükümet bunalımının aşılması ve yürütme işlerinin düzene konulması

sonuçlarını doğuran gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde eşleştiriliştir?

A) Cumhuriyetin ilanı – Kabine hükümeti sistemine geçilmesi
B) Saltanatın kaldırılması – Güçler birliği sisteminin uygulanması
C) TBMM’nin açılması – 1921 Anayasası’nın ilan edilmesi
D) Cumhuriyetin ilanı – Meclis hükümeti sisteminin geçerli olması
E) Halifeliğin kaldırılması – Kabine hükümeti sistemine

geçilmesi

I. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
II. Çerkez Ethem Ayaklanması
III. Şeyh Sait İsyanı
IV. Menemen Olayı

3. Yukarıdaki isyanlardan hangileri, ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

4. 1924 Anayasası’nda ‘’Devletin dini İslam, dini Türkçe ve başkenti Ankara’dır.’’ Maddesinin yer alması, Yeni Türk devleti için:

I. Laik olduğu
II. Ulusçu olduğu
III. Devlet merkezinin belirlendiği

durumlarından hangileri göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

I. Cumhuriyetin ilanı
II. TBMM’nin açılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Halifeliğin kaldırılması

5. Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) I-III-II-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) II-III-IV-I
E) III-IV-II-I

6. Türkiye Cumhuriyeti’nde halifeliğin kaldırılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?

A) Yeniliklerin önündeki büyük bir engel kaldırılmıştır.
B) Hukuk ve eğitimin laikleşmesi kolaylaşmıştır.
C) Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olma yolunda önemli bir adım atmıştır.
D) Eski rejime dönüş yollarından biri daha kapatılmıştır.

7. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ekonomi alanında Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan farklı olarak izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletçilik
B) Sosyalizm
C) Liberalizm
D) Merkantilizm
E) Karma ekonomi

8. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’na ortam hazırlayan nedenler arasında yer almaz?

A) İngiltere’nin sömürgelerinin savaşmaktan bıkması
B) Fransa ve İtalya’nın, Türklerden daha fazla toprak almak için İngilizlere baskı yapması
C) İngiltere’nin Türklere yeni bir savaş olasılığına karşı yalnız kalması
D) Mustafa Kemal’in diplomatik çalışmaları
E) Yunanistan’ın Türk ordusuna yenilmesi

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında, rejimin sağlam temellere dayandırılabilmesi için demokrasiyle çelişen bazı uygulamalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?

A) Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir parti başkanıda olması
B) 1946’ya kadar, seçimlere sadece CHP’nin katılabilmesi
C) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin TBMM’de olması
D)Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fıkralarının kapatılması
E) Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartının kaldırılması

10. Türkiye’de Şeyh Sait ve Menemen isyanlarının çıkması,

I. Kadınlara siyasi haklar tanınması,
II. Çok partili yaşama geçilmesi,
III. Cumhuriyetin ilan edilmesi
durumlarından hangilerinin oluşumunu geciktirmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I , II ve III

11. Cumhuriyet döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrasının ve Serbest Cumhuriyet Fıkrasının kapatılmalarında;

I. Ülkede iç karışıklıkların yaşanmasında etkili olmaları,
II. Halk Fıkrası’nın meclisteki çalışmalarına muhalefet etmeleri,
III. Laik ve demokratik rejimin tehlikeye girmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

12. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması aşamasında meydana gelen,

I. İlk TBMM’nin açılması
II. Cumhuriyetin ilanı
III. Saltanatın kaldırılması
durumlarından hangileri, ulusal egemenliğe geçilmesi anlayışıyla ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

13. İzmir İktisat Kongresi’nde;

- ham maddesi yurt içinde yetiştirilebilen sanayi dallarının kurulması,
- yerli malının kullanılmasına özen gösterilmesi
- yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılması ve milli bakanların kurulması kararları alınmıştır.

Bu kararların ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Tarımın geliştirilmesi
B) Ulusal ekonominin geliştirilmesi
C) Doğu ve batı ticaretinin geliştirilmesi
D) Meclisin güçlendirilmesi
E) Toplumsal hayatın laikleştirilmesi

CEVAP ANAHTARI
1B/2A/3A/4D/5B/6C/7C/8B
/9E/10B/11D/12E/13B


Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu YGS, KPSS, SBS kitaplarından ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu soru bankalarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 128737 defa okunmuştur.