Atatürk İnkılaplarının Sınıflandırılması


Atatürk İnkılaplarının Sınıflandırılması: Yeni Türk Devleti’nde yapılan inkılapları; siyasi alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, sosyal alanda ve ekonomi ve sağlık alanında yapılanlar olmak üzere beş ana grupta toplamak mümkündür. Bu inkılapları gruplarına göre sınıflandırmak istediğimizde şu şekilde sıralama karşımıza çıkar;

1.Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

• Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
• Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
• Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
• Yeni Türk Devleti’nde Anayasa hareketleri
• a)İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar
• b)20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)
• c)20 Nisan 1924 Anayasası (İkinci Anayasa)
• Çok partili rejim denemeleri ve sonuçları
• a)TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışı
• b)Müdafa-I Hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun halk fırkasına dönüşmesi
• c)Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
• d)Fırkanın kuruluşu
• e)Şeyh Sait İsyanı ve fırkanın kapatılması
• f)Atatürk’e süikast girişimi
• g)Serbest Cumhuriyet Fırkası
• h)Menemen Olayı

2.Hukuk Alanında Yapı

lan İnkılaplar


• Medeni Kanunun kabulü
• Ceza Kanunun kabulü
• Hakimler Kanun kabulü
• Ticaret Kanunun kabulü
• Borçlar Kanunun kabulü
• İcra ve İflas Kanunun kabulü

3.Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

• Eğitim alanında yapılan inkılaplar
• a)Tevhid-I Tedrisat (Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi) Kanunun kabulü
• b)Latin harflerinin kabulü
• c)Üniversite reformu
• Kültür alanında yapılan inkılaplar
• a)Türk tarihi alanında yapılan çalışmalar
• b)Türk dili alanında yapılan çalışmalar

4.Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

1)Kılık kıyafette yapılan değişiklik
2)Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
3)Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik
4)Soyadı Kanunun kabulü
5)Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi
6)Kadın haklarının kabulü

5.Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

• Ekonomik alanda yapılan çalışmalar
• Sağlık alanında yapılan çalışmalar

- Okuma Sayısı: Bu yazı 40216 defa okunmuştur.