Milli Birlik ve Beraberliği Güçlendiren Unsurlar


Milli Birlik ve Beraberliği Güçlendiren Unsurlar: Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında milletin varlığından kaynaklanan millî güç unsurları önemli derecede etkilidir. Bu unsurlar, sosyal, siyasal, askeri, ekonomik ve teknolojik güç olarak sıralanabilir. Sosyal güç bir millete ait eğitim, tarih, kültür düzeyi vb. değerleri ve bunların millî güce etkisini ifade eder. Eğitilmiş, genç, üretken, dinamik ve kültürlü insanların oluşturduğu sosyal güç, toplumda düzenli işleyen sağlam kurumların oluşmasına dolayısıyla da millî bütünlüğün sürekliliğinin sağlanmasında etkili olur. Bu değerler toplumda ne kadar güçlü olursa sosyal gücün milli güce katkısı o kadar fazla olur. Sosyal gücün milli güce katkısını sağlamak için sivil toplum kuruluşlarının millî gücü arttırmaya yönelik çalışması, fertlerin millî menfaatleri her şeyin üstünde tutması, toplumun kültürel değerlerde birleşmesi gerekir.

Bir ülkede milli egemenlik, hukuk devleti, demokrasi vb. ilkelerin bütününü ve uygulanmasını ifade eden siyasi güç millî bütünlüğün sağlanması ve devletin varlığını sürdürmesi açısından son derece önemlidir. Siyasi gücün etkili olması fertlerin birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olmas

ına, millî egemenlik ve demokrasi ilkelerinin işlevselliğine bağlıdır. Bu özelliklere sahip Türkiye Cumhuriyeti siyasi açıdan içte ve dışta önemli bir güce sahiptir.

Ekonomik güç, millî birliği pekiştiren diğer önemli bir etkendir. Gelişmiş bir ekonomi ve adaletli gelir paylaşımıyla toplumsal dayanışma güçlenir, toplumun çeşitli kesimleri arasında dengeli ve uyumlu bir iş bölümü ve iş birliği oluşur. Bu da toplumun gücünün artmasına millî birlik ve siyasal gücün pekişmesine neden olur.

Askerî güç, millî birliğin korunmasında bir diğer önemli unsurdur. İçeride huzurun ve millî birliğin sağlanması, dış tehlikelere karşı ülkemizin korunması askerî gücün varlığıyla mümkündür. Ayrıca, millî birlik, vatanı ve milleti koruyan askerî gücü de sağlamlaştırır.

Önemli bir not olarak da şunu eklemekte fayda var ki,Günümüzde devletlerin çağdaşlık düzeyleri bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerine bağlıdır. Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünün millî güce katkı sağlaması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları desteklemesi ve bu alanda yeterli elemana sahip olması gerekir. Bu alanda çağın gereklerine ayak uyduramayan bir devletin uluslararası siyasette etkili olması beklenemez. Atatürk bu konuda şöyle demiştir. “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir fendir…” Atatürk, bu düşünceler doğrultusunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlara önem vermiştir.

Hiç kuşkusuz ki milli birlik ve beraberliğin en önemli yapı taşlarından biri de kültür birliğidir. Kültür denilince bu kavramın içerisine din, dil, tarih ve ülkü biriliği gibi kavramlar girer. Tabii ki burada kültürden kastımız Atatürk’ün de üzerinde sıklıkla durduğu milli kültür kavramıdır. Yani birleştirici bütünleştirici niteliğe sahip olan toplum bireylerinin çoğunluğunun manen aynı dine mensup oluşları, ortak bir dile sahip çıkmaları, ortak bir tarihten gelip yine bu ortak tarih sonucu ortak bir ülküyü paylaşmak konusundaki istekleri milli birlik ve beraberlik için olmazsa olmaz kavramlar içersinde yer almaktadır.

Kaynak: Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Devlet Kitapları, Birinci Baskı, 2011.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 30502 defa okunmuştur.