Atatürk İnkılapları Kısa – Özet – Maddeler Halinde


Atatürk İnkılapları Kısa – Özet – Maddeler Halinde: Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurup yeni devlet sistemini tüm dünyaya ilan ettikten sonraki süreçte bir seri inkılâplar gerçekleştirmiştir. Buradaki temel amaç köhnemiş ve asrın gereklerine cevap veremeyen Osmanlı devlet sisteminden ayrı medeni bir devlet sistemi oluşturmaktır. Yapılan bu seri inkılâplar sayesinde Türk Milleti ve ülkesi sahip olduğu olanaklarla diğer muasır medeniyetlerle her platformda yarışabilecek düzeye getirilmiş ve çehresi tamamen müspet yönde değişmiştir. Atatürk’ün yaptığı bu inkılâpları; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar olarak beş temel başlık altında değerlendirebiliriz;

a- Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

b- Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
- 1924 Anayasası
- Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
- Medeni Kanunun Kabulü (1926)
- Türk Ceza Kanunu (1926)
- Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

c- Eğit

im ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar - Devrimler


- Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
- Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
- Harf Devrimi (1928)
- Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
- Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
- Üniversite Reformu (1933)

d- Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar - Devrimler

- İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
- Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
- Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
- Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
- Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
- Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
- Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
- Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

e- Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar – Devrimler

- Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
- Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
- Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
- Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
- Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
- Şapka kanunu (25 Kasım 1925)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 632981 defa okunmuştur.


Birçe CANLI diyor ki:

Atatürk İnkılâbı toplumsal ve kültürel değerleri fikir düzeyinde değerlendirerek dilde, edebiyatta, müzikte, resimde, heykelde, doğa sevgisinde, erdemde çağdaş değer ölçülerini benimseyen eşsiz bir inkılaptır bence. Anlayabilene.