Laikliğe Geçiş Aşamaları - Laik Devlete Geçiş Aşamaları


Laikliğe Geçiş Aşamaları - Laik Devlete Geçiş Aşamaları: Laiklik denilince, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine göre değil de akla ve bilime göre şekillenmesi, bireylerin din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyulması gelmektedir. Laiklik, aklın rehberliğinde ve bilimin açtığı yolda gelişen, özgürlük ve demokrasi düsturunun, bağımsızlığın, ulusal hâkimiyetin ve tüm insanlık idealinin temeli olan bir yaşam biçimidir denebilir. Keza Atatürk de laiklik ile ilgili olarak, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep, hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz” demiştir.

Laik devlet düzeninde eğitim, ekonomi, hukuk ve toplumsal hayatın bütün mecraları din ilkeleri ve öğretileri dışında, akılcı ve bilimsel kaidelere göre tertip olunur. Laikliğin gözettiği en temel kaidelerden olan din ve vicdan özgürlüğü anayasamızın garantisi ve teminatı altındadır.

Türkiye’de Laikliğe Geçiş Aşamaları – Maddeler Halinde

- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
- Şer’iye Ve Evkaf Vekâleti’nin Kaldırılması (1924)
- Tevhid-İ Tedrisat Kanunu (1924)
- Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
- Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)
- Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanunun Kabulü (1926)
- Medreselerin Kapatılması (1926)
- “Devletin Dini İslam’dır” Maddesinin Çıkarılması (1928)
- Kılık Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (3 Aralık 1934)
- 1924 Anayasası’na Laiklik İlkesinin Girmesi (1937)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk sitesi tarafından muhtelif kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 83212 defa okunmuştur.