İki Savaş Arasında Bilimsel Teknolojik ve Kültürel Gelişmeler


İki Savaş Arasında Bilimsel Teknolojik ve Kültürel Gelişmeler: XIX. yüzyıl ulus devletlerin kurulması ve sanayileşme yolunda önemli atılımların gerçekleştiği bir dönem olmuştur. XX. yüzyıl başlarında ise bu durum daha ileri bir düzeye ulaşmıştır. Bunun sonucunda da siyasetten sanata, bilimden edebiyata her şeyi kökten etkileyecek birçok alanda yeni açılımların gerçekleştirilmesine ortam yaratılmıştır.

XX. yüzyılın başlarında Batı dünyasında liberal demokrasiler güç kazanırken dünyanın bir çok yerinde hala monarşik bir düzen egemendi. Bunların yanı sıra Sanayi İnkılabı ile birlikte ortaya çıkan işçi sınıfı hak arayışına yönelmiş ve bu durum sanayileşen ülkelerde işçi-işveren sürtüşmelerinin yaşanmasına neden olmuştur.

Yeni Dünya'da; bireylerin ekonomik yatırımlarda ağırlıklı olarak yer aldığı kapitalist düzen ile üretim araçlarının kolektifleştirilmesi esasını ön gören sosyalizm anlayışı birbirleriyle mücadele içine girmiştir. Bu iki akım arasındaki mücadele sanat ve edebiyatı da doğrudan etkilemiştir. Doğaldır ki sanat ve edebiyat, toplumsal ve ekonomik düzenin bir dışa vurumudur.

XX. yüzyılın başlarında gerek matematik ve gerekse de fizik, kimya ve biyoloji alanındaki buluşlar dünyada

önemli değişikliklerin yaşanmasını sağlamıştır. XX. yüzyılda siyasal, ekonomik değişimler sanat alanına da etki etmiştir. Sanat için sanat değil, özünü doğrudan yaşamdan alan ve yaşamı dışa vuran bir sanat anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır.

Dehasıyla XX. yüzyıla damgasını vuran Picasso olağanüstü yenilikçi yeteneğiyle resim alanındaki gelişmelere adeta damgasını vurmuştur. Guernica onun en çok bilinen tablosudur. Bunun yanı sıra Fransa' da ve ABD'de ortaya çıkmaya başlayan soyut resim ile sanata yeni bir soluk ve hava gelmiştir.

Müzik alanında ise milletlerin kendi kültürel değerlerini öne çıkartan ulusal müzikler önemli yer tutar. Devrin en büyük yeniliği Amerikalı zencilerin folklorundan doğmuş cazın Avrupa'da yayılışıdır. Mekanların darlığı, fabrika, okul, hastane gibi yeni yapı türleri, ısıtma ve aydınlatmaya dayalı yeni modern ihtiyaçlar eski uygulamalardan farklı çözüm arayışlarına yol açar. Bu da mimari alanda köklü değişimleri getirir. Özellikle Almanya'da Bauhaus'la birlikte mimaride yeni bir çığır açılır ve Alman mimarlığı üstün ve öncü hale getirilir.

Roman, şiir, müzik, tiyatro gibi alanlarda ABD ve Sovyetler Birliği dünyada önemli bir yere sahip olmuştur. Bu ülkeler Batı Avrupa'nın yönlendirici bir gücü haline gelmiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 596 defa okunmuştur.