Türkiye Cumhuriyetinin Genel Yapısı


Türkiye Cumhuriyetinin Genel Yapısı: Türkiye Cumhuriyeti’nin genel yapısı üç temel organdan meydana gelir. Bunlar Yasama. Yürütme ve Yargıdır. Bu üç ana birim milletten kaynaklanan egemenlik yetkisini, Türk milleti adına kullanırlar.

Yasama: Kanun yapma, yürürlüğe koyma gücüdür. Bu gücü Türk milleti adına TBMM kullanır. Yasama organı olan meclis, devletin temelini oluşturur ve millet adına yasama yetkisini kullanır.

Yürütme: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan yasaları uygulamak, yasalara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarmak, yürütme gücünü kullanan hükümetin görevidir. TBMM kendi adına yürütme gücünü kullanan hükümeti denetleme hakkına sahiptir. Hükümetin çalışabilmesi için de meclisten güvenoyu alması şarttır. Meclis, gerekirse güvenoyu vermeyerek hükümeti düşürür. Bu durumda Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Yargı: Adaleti yerine getirme yetkisidir. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Yargı vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer, suçlulara ceza verir. TBMM seçimleri de yargı organları tarafından yürütülür.

Açıklama: Türk Devletinde en yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Bu mahkeme TBMM’nin çıkardığı kanunların anayasaya uygun olup olmadığına karar verir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8758 defa okunmuştur.