Atatürkçü Düşünce Siteminin Eğitime Uygulanması


Atatürkçü Düşünce Siteminin Eğitime Uygulanması: Türkiye’nin eğitim politikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler esasalınarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılıktır.Şimdi Atatürkçü düşünce sisteminin de temeli olan bu ilkelerin eğitime nasıl uygulandığını görelim:

Cumhuriyetçilik Açısından: Cumhuriyetin ve onun ürünü olan demokrasinin işlemesi ve korunması, eğitimimizde temel esastır. Bunun için Türk gençliğine verilecek eğitimle milletimiz için en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunun öğretilip benimsetilmesi gerekir.

Milliyetçilik Açısından: Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçilik temeline göre kurulmuştur. Bu nedenle eğitimde uygulanacak ikinci esas ilke milliyetçiliktir. Milliyetçilik İlkesi; ülkesinin ve milletinin çıkarlarını kişisel çıkarlarından üstün tutan nesiller yetiştirmeyi öngörmektedir.Dolayısıyla bu esasa göre yetiştirilen g e n ç l e r, Türkü her alanda yüceltmeyi ideal edinecekler, millî birlik ve beraberlik duygusu ile millî benliklerini yaşayacaklar ve yaşatacaklardır.

Halkçılık Açısından: Halkçılık ilkesi, eğitimde fırsat eşitli

ine ve eğitimin yaygınlaştırılmasına yer verir. Belirli bir sınıfın çocuklarını yetiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir anlayışla halkçılık ilkesi bağdaşmaz. Tüm vatandaşların eğitim imkânlarından yararlandırılması gerekir.

Devletçilik Açısından: Cumhuriyet yönetiminde millet egemenliği esastır. Yani devlet gücünü milletten alır. Dolayısıyla devletin millete karşı yapmak zorunda olduğu görevleri vardır. Devletin geleceğini sağlayacak olan eğitim işleri en önemli görevlerinden biridir. Bu sebeple Devletçilik ilkesi Türkiye’de, millî eğitim işlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesini devletin görevleri arasında sayar.

Laiklik Açısından: Eğitimde fikri hür, vicdanı hür nesiller ancak laiklik ilkesinin uygulanması ile yetiştirilebilir. Türk millî eğitim sistemi, özgür düşünceli, herkesin görüş ve inancına saygılı vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu da ancak laik bir eğitim sistemiyle mümkündür.

İnkılapçılık Açısından: İnkılapçılık ilkesi eğitimin toplumsal ihtiyaçlara ve çağın gereklerine göre, ilmin ışığında sürekli olarak gelişmesini ve kendisini yenilemesini öngörmektedir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Oğretim Okulları (Açık Oğretim Lisesi- Meslekî Açık Oğretim Lisesi) İçin Hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 27, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18083 defa okunmuştur.