İnkılapçılık İlkesi


İnkılapçılık İlkesi: Bir milletin sahip olduğu siyasî, sosyal ve askerî alanlardaki kurumlarının değiştirilmesine inkılâp denir. Türk inkılâbı, Türk milletinin dünyadaki müspet yeniliklere eaçık bir toplum olarak daima ileri gitmesini öngörür. İnkılâpçılık, Atatürk inkılâplarını sevmek, korumak, yaşamak ve yaşatmaktır. İnkılâpçılık, dünyadaki gelişmeyi takip ederek daima ileri gitmeyi gerekli kılar. Dünyadaki gelişmeleri görüp bunlara ayak uyduramayan toplumlar geriler ve yok olurlar. Bunun için gelişmeleri takip edip yeniliklere açık olmak gerekir.Atatürk’ün yaptığı inkılâplar bu amaca yöneliktir. Atatürk’e göre inkılâp: “İnkılâp var olan kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son yüz yıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medenî gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır.”

İnkılâpçılık da milletin ilerlemesini temin edecek müesseseleri geliştirmek, korumak ve savunmaktır. Bunların korunması ve savunulması inkılâpların amaçlarının kavranmasıyla mümkündür.Atatürk inkılâbın amacını şöyle açıklar: “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halk

nı tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşü ile uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır.”
Atatürk’ün bu sözünden de anlaşılacağı gibi inkılâpçılık ilkesi yeniyi, iyiyi ve güzeli esas almaktadır.Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde inkılâpçılık, sadece yapılan inkılâpları korumakla yetinmeyip aklın, bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı öngörür. Türk inkılâbının dinamik niteliği Atatürk’ün şu sözleriyle açıklanmıştır: “Büyük davamız en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarda değil, düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.” Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerleyerek, bu ideali gerçekleştirmek hepimizin görevidir.

İnkılâpçılık ilkesi, Türk toplumunun çağdaşlaşmasında önemli faydalar sağlamıştır. Sağladığı faydaların başlıcaları şunlardır:

● Kişi egemenliğine son vererek millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetim olan cumhuriyet ilân edilmiştir.
● Dine dayalı devlet yapısı yerine lâik devlete geçilerek din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır. Türkiye, din ve mezhep çatışmasının olmadığı sayılı ülkeler arasında yer almıştır. Tekstil. Telekomünikasyon ve inşaat alanında gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşılmıştır.
● Türk milletinin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi sağlanmıştır.
Eğitimde, sosyal yaşantıda, kültürde ve ekonomik alanda Türk milletine yeni ufuklar açılmıştır. Karma eğitim ve öğretimin birleştirilmesi gibi çağdaş eğitim metotları sayesinde okuma yazma oranımız yüzde yüzlere yaklaşmıştır.
● Türk milletinin daima yenileşmeye ve gelişmeye açık düşüncelere sahip olması sağlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 144188 defa okunmuştur.