Atatürk’ün Kadınlara Verdiği - Sağladığı Haklar - Nelerdir


Atatürk’ün Kadınlara Verdiği - Sağladığı Haklar - Nelerdir: Osmanlı Devleti zamanında siyasal ve toplumsal alanda hemen hiçbir hakkı bulunmayan kadınların içtimai alandaki bu durumları büyük bir eksiklikti ve bu durum yeni kurulmuş olan ve çağdaş değerleri yansıtan cumhuriyet yönetiminin fikri alt yapısı ve duruşuyla da bağdaşan bir durum değildi. Zira Atatürk’e göre demokratik bir rejim de erkek vatandaşlar kadar kadınların da siyasal ve toplumsal alanda söz hakkına sahip olmaları büyük bir zarureti. Her ne kadar Medeni Kanun'la kadınlara toplumsal alanda bazı haklar tanınmış olmasa da siyasal haklar açısından bir değişiklik yapılmamıştı.

Bu sebeple Atatürk'ün girişimiyle kadınların ekonomik ve siyasal yaşama katkılarını sağlamak amacıyla bir dizi değişiklik yapılması gündeme gelmiş ve bununla birlikte kadınlarımıza ilk önce 1930´da belediye seçimleri için seçme hakkı daha sonra ise 1933´te çıkarılan Köy Kanunu ile birlikte muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı tanınmış olup bir diğer taraftan 5 Aralık 1934´te Anayasa’da yapılan bir düzenleme ile birlikte kadınlarımıza milletvekili seçme ve seçilme hakları verilmiştir.

Verilen bu haklarla birlikte Türk kadınının o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğunda

ki kadınlara uzun yıllar sonra verilecek daha ileri haklar elde etmesi ve kısa bir sürede Türk toplumunda erkeklerin çalıştığı her alanda yerini alması ise bu olgunun aslında e önemli tarafı olmuştur.


Türk kadınına 1935’te seçme ve seçilme hakkının verilmesi üzerine Atatürk topluma hitaben yaptığı bir konuşmada şu ifadelere yer miştir: “Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni mevkiini selâhiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu selâhiyet ve liyakatle kullanacaktır.”

“BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”, “İnsan Hakları Sözleşmesi” gibi beyannamelerin isimleri daha o dönem için anılamazken, Atatürk'ün, kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği gibi hususlarda yaptığı ve yapılmasına ön ayak olduğu bu çalışmalar Türk Kadınına haklarını vermesinin değerini daha iyi anlatmaktadır.

Bu sebeplerden ötürü bağımsızlık mücadelesi yürüten uluslar ve milletler nasıl ki Atatürk'ü örnek bir lider olarak görmüşlerse, kadın hakları uğruna mücadele verenler de onu bu alanda bir devrimci olarak aynı şekilde örnek almalıdırlar. Çünkü gelmiş geçmiş tüm insanlık tarihi boyunca, tarihin herhangi bir devrinde, hiçbir lider kadın hakları meselesinde Atatürk gibi önsezili ve ileri görüşlü düşünememiş ve bu alanda onun kadar uğraş ve savaş vermemiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25621 defa okunmuştur.