Eğitim - Öğretim Alanındaki Devrimler (İnkılaplar)


Eğitim - Öğretim Alanındaki Devrimler (İnkılaplar): Osmanlı Devletinde eğitimin ortak noktasını medreseler teşkil ediyordu. İlk zamanlarda medrese pozitif ilimlerin de okutulduğu çağın oldukça ileri eğitim kurumları iken giderek yozlaşmış ve yetersiz kurunlar haline gelmiştir.Üstelik Osmanlılarda devlet halkın eğitimi ile ilgilenmediğinden halk istediği gibi okullar açardı.Bu okullardaki eğitim ise asla denetlenmezdi.Bu yüzden bu tip okullardan sadece din adamı ve ulema sınıfına mensup kimseler çıkar olmuştu.

XIX Yüzyıla gelindiğinde sadece din adamı yetiştirmenin topluma yetmediği anlaşıldığından yeni okullar açılması yoluna gidildiyse de bunlar da çağdaş dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek ve bu dünya ile bütünleşebilecek ve çağdaş dünyaya ayak uydurabilecek bireylerin yetişmesinde ne yazık ki yeterli olamadı. Bu sebeplerden ötürü Cumhuriyet devrinde eğitim alanında köklü bir atılım yapmak gereksinimi vardı. Bu yüzden eğitim alanında köklü ve kalıcı bir takım reformlar yapılmıştır. Bu revizyonlar şu şekilde sıralanabilir:

a -Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü (3 Mart 1924)
b -Medreselerin kaldırılması (3 Mart 1924)
c -Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928) B

u inkılap hareketi ile şunlar sağlanmıştır:

 Arap harfleri bırakılıp Türkçenin yapısına en uygun olan Latin harfleri kabul edilmiştir.

 Kolay okuyup kolay yazmanın sağlanması ile bilgi ve kültürün kısa sürede daha geniş kitlelere yayılması sağlanmıştır.

 Türkçenin Arap harfleri ile yazılıp okunması zordu.Bu zorluktan ortadan kalkmıştır.

Eğitim – öğretim alanında yapılan diğer çalışmalar ise şöyledir:

 İlköğretim okulları süratle yaygınlaştırıldı.

 Öğretmen okullarının sayısı arttırıldı.

 Geniş halk kitlelerine okuma ve yazma öğretilmesi için millet mektepleri açıldı.

 Orta okul ve lise sayıları arttırıldı.

 1933’te çıkarılan kanunla bu günkü üniversitelerin temelleri atıldı.

 Darülfünun (Osmanlı Dönemi Üniversitesi) kaldırılarak İstanbul Üniversitesi kuruldu.Türk bilimi evrensel hale getirildi.

 1925’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

 Yine Ankara’da Dil – Tarih – Coğrafya Fakültesi kuruldu.

 Ortadoğu’nun ilk tarım bilimleri okulu olan Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.

 Milli sanat anlayışını geliştirmek için Güzel Sanatlar Akademisi ve Devlet Konservatuarı kuruldu.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 81165 defa okunmuştur.


Site Çalışma Grubu diyor ki:

Şükufe Hanım, katkı sağladığınız bu güzel yorumunuz için teşekkür ederiz.

Şukufe NİGAHBAN diyor ki:

Sevgili gençler, öğrenim uğraşınız, bütün yaşamınız boyunca sürecek sonsuz bir eğitimin en verimli dönemidir. Bulunduğunuz yerden ve sizin gözünüzle bakıldığında sizleri tedirginlikler ve sıkıntılar içinde bırakmış gibi görünen bu gerçek, aslında sizlerin kişiliğinde gerçekleşecek toplumsal hedeflerimizin de yolunu oluşturmaktadır. Tedirginlikleri ve sıkıntıları elbette aşacaksınız; öğrenecek, bilecek, yükseleceksiniz; toplumumuz da sizinle yükselecektir. Ülkemizin kurucusu önder ve lider Atatürk’ün eğitim ve bilim ile ilgili gösterdiği yoldan sakın ayrılmayın.