Atatürk’ün Kazandırdığı Hak ve Hürriyetler – Atatürk’ün Hak ve Hürriyetleri


Atatürk’ün Kazandırdığı Hak ve Hürriyetler – Atatürk’ün Hak ve Hürriyetleri: Bu günkü Çağdaş ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve Banisi olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmek suretiyle Türk milletini bazı hak ve hürriyetlere de kavuşturmuştur Bu sayededir ki halkımız daha rahat, çağdaş ve eşit bir yaşam seviyesine kavuşmuş, gelişen ve değişen dünya normları içerisindeki olması gereken medeni çizgiye ulaşarak çağdaş dünya ile bütünleşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük emeklerle hazırlayarak bizlere sunduğu ve onun önderliğinde kazandığımız hak, hürriyet ve özgürlükler şunlardır:

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

- Tevhid-i Tedrisat kanunu'nun Kabulü
- Yeni Türk Harflerinin Kabulü
- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un Kabulü
- Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması
- Türk Dil Kurumu'nun Kurulması
- Mederselerin Kapatılması
- Modern Üniversitelerin Açılması
- Güzel Sanatlar Alanında Yapılan Çalışmalar

Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar

1924 - Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
1924 - Şeriye Mahkemeleri kardırıldı.
1924 - Anayasası yürürlüğe girdi (1876 Anayasasına son verildi)
1925 - Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
1926 - Me

deni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı).
1926 - Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı).
1926 - Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı).
1928 - Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı.
1929 - İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı).
1930 - 1934 Kadınlara siyasal haklar tanındı.
1937 - Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyet'in ilanı
- Halifeliğin Kaldırılması
- İlk Anayasanın kabulü
- Ankara'nın başkent olarak seçilmesi
- Çok partili yaşama geçiş denemeleri

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

- Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
- Kılık - Kıyafette Değişiklik (Şapka Kanunu)
- Soyadı Kanunu'nun Kabulü
- Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik
- Kadın Haklarının Kabulü
- Sağlık Alanında Yapılan Değişiklikler

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

- Milli Ekonominin Kurulması - İzmir İktisat Kongresi
- Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar
- Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar
- Ulaştırma Alanında Yapılan İnkılaplar
- Bayındırlık Alanında Yapılan İnkılaplar
- Madencilik Alanında Yapılan İnkılaplar
- Turizm Alanında Yapılan İnkılaplar

1923 - 1933 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler

- 26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası kuruldu.
- 17 Şubat 1925'te Aşar vergisi kaldırıldı.
- 19 Nisan 1925'te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruldu.
- 28 Mayıs 1926'da TBMM tarafından Teşvik- Sanayi Kanunu kabul edildi.
- 1 Temmuz 1926'da, Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.
- 1926 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü kuruldu.
- 1928 yılında, İktisat Bakanlığı kuruldu. Osmanlı Devleti'nden kalma demiryolları yabancılardan satın alınarak yeni demiryolları yapıldı.

1933 - 1938 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler

- 1933 - 1938 yılları arasında, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan Misak-ı İktisadi kararlarının temel amacı olan özel girişimciyi sanayi alanına çekmek mümkün olmadı.
- 1926 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun başarılı olamaması üzerine, sanayileşmenin devlet eliyle yürütülmesine karar verildi.
- 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. Bu dönemde, Sümerbank önderliğinde büyük bir dokuma sanayi kuruldu.
- 1936 yılında İkinci Beş yıllık Sanayi Planı hazırlandı.
Bu dönemde; madencilik, elektrik santralleri, gıda, kimya, deniz ulaşımı, makine sanayi, deri sanayi gibi alanlarda birtakım planlar yapıldı.
- 1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu.
- 1937'de Etibank önderliğinde Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası Karabük'te açıldı.
- 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İkinci Beş Yıllık Sanayi planı tamamlanamadı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından hazırlanarak ilk, orta ve lise eğitimi yapan öğrencilere sunulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 121341 defa okunmuştur.