Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)


Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler): Devletçilik bir ekonomi siyasetidir. Devlet bu anlayışta ekonomik, sosyal, kültürel açıdan kalkınmanın temel faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk defa Ebedi Şefimiz Atatürk tarafından uygulamaya konulmuş bir ekonomi politikasıdır. Atatürk’ün getirdiği Devletçilik modelinde devlet özel sektörün gerçekleştirdiği başarılı atılımları destekleyip teşvik ederken özel teşebbüsün yani girişimcilerin yetersiz kaldığı alanlarla ilgili çalışmaları yaparak ülkenin kalkınması için gerekli yatırmları kendi eliyle yapar. Böylelikle devlet el birliği ile kalkınmayı topyekün gerçekleştirmeyi amaçlar. Ekonomik kalkınma, yatırım, üretim, kalkınma planı, sermaye, gibi kavram ve terimler devletçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Devletçilik ilkesi kalkınmanın temel ilkelerinden birisidir.

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

- Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
- Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank’ın kurulması
- Devlet bankalarının kurlulması
- Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi ve kontrol altında tutulması
- Denizbank’ın kurulması
- Toplumsal ekonomiyi yakından ilgilendiren temel tüketim mallarının fiatlarının yine devlet tarafından belirlenmesi
- Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması
- Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi
- Eğitim, kültür ve sağlık sektörlerinde halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yatırımlar yapılması

- Okuma Sayısı: Bu yazı 117930 defa okunmuştur.