Üniversite Reformunun Yapılması – 1933


Üniversite Reformunun Yapılması – 1933: Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedilmişti. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanmış, medreselerin kapatılması ile de eğitimdeki ikilik sonra erdirilmişti. Eğitimdeki yenileşme çabaları çerçevesinde Darülfünun-u Osmanî adlı yüksek öğretim kurumu İstanbul Darülfünunu adı altında yeniden yapılandırılmıştı. Ancak cumhuriyetin ilk yıllarında kendisinden çok şey beklenen İstanbul Darülfünunu, istenilen sonucu verememişti. Darülfünun çeşitli konularda eleştiriye uğramaya başlamıştı. Sonuçta İstanbul Darülfünununun kapatılarak yerine çağdaş yeni bir üniversite kurulmasına karar verilmiştir.

Atatürk’ün direktifleri ile İstanbul Darülfünunu kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 1933 yılında yapılan üniversite reformu ile üniversite hem yapı hem de çalışma şekli bakımından köklü bir yenileşme amaçlanmıştır. Hazırlanan yönetmelik ile tıp, hukuk, edebiyat ve fen fakültelerinden oluşan üniversite, araştırma yapmak, millî kültür ve yüksek bilgiyi genişletmek, yaymaya çalışmak, devlet ve ülke hizmeti ve işleri için uzman elemanlar yetişmesine yardımcı olmak görevi ile yüküml

ü kılınmıştır. Atatürk, İstanbul Üniversitesinin açılışı dolayısıyla kendisine çekilen telgrafa şu karşılığı vermiştir: “İstanbul Üniversitesinin açılmasından çok sevinç duydum. Bu yüksek bilim ocağında, kıymetli profesörlerin elinde Türk çocuğunun eşsiz zekâ ve eşsiz yeteneğinin çok büyük gelişmelere erişeceğine inanıyorum.” İstanbul Üniversitesi dört fakülte ile kurulmuş, İlahiyat Fakültesi kaldırılmış, onun yerine Edebiyat Fakültesi içinde bir “İslam Tetkikleri Enstitüsü” kurulmuştur. Yeni üniversitenin kurulması ile çağdaş bir yüksek öğretim amaçlanmıştır. Bu amaçlar;

- Atatürk devrimlerini benimseyen yeni kuşaklar yetiştirmek ve çağdaş uygarlık
düzeyine yükselmek için üst düzeyde insan gücü yetiştirmek,
- Üniversiteyi köhne düşünce ve inançlardan ayırmak,
- Darülfünuna göre daha etkin bir işleyiş ve bilimsel çalışma sağlamak, daha yeterli
bir araştırma ve öğretim ortamı yaratmak, daha etkili bir denetleme getirmek
olarak belirlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi’nin Günümüzde Amaçları

1. Cumhuriyet ilkelerinin ve değerlerinin koruyucusu olmak,
2. Deneyimli dev bir öğretim kadrosuyla eğitim vermek,
3. Eğitimimizle ve bilimsel çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası alanda tanınmak,
4. Türk kültürünün canlı örneği olmak vb. olarak açıklamaktadır.

Kaynak: Açık Oğretim Okulları İçin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8 Ders Notu, Hazırlayan Mehmet BAĞCI, ÜNİTE 4, s 131

- Okuma Sayısı: Bu yazı 88072 defa okunmuştur.


semih tumbak diyor ki:

Atatürk’ün özellikle üniversite gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemesi ve sahip çıkması büyük önem taşımaktadır. Bu Türk gençliğine; Atatürk’ü doğru anlamak ve anlatmak gibi bir misyonu da yüklemektedir. Bu nedenle aydınlanış üniversite gençliğine büyük görevler düşmektedir.

salim uslu diyor ki:

Darülfünundan üniversiteye geçişimizi özetleyen yazınız için site yöneticilerine teşekkürler