Senedi İttifak’ın Sonuçları - Senedi İttifak’ın Önemi ve Sonuçları


Senedi İttifak’ın Sonuçları - Senedi İttifak’ın Önemi ve Sonuçları: Böylelikle II. Mahmut ilk defa devlet yönetiminde kendisinin dışında ikinci bir gücün varlığını kabul etti. Böylece padişahın mutlak egemenliğini sarsılmıştır. Sened-i İttifak tarihimizde başka bir örneği olmayan ilk ve tek belgedir. Bu belge aynı zamanda, devletin ayanlara söz geçiremeyecek kadar aciz duruma düştüğünü göstermektedir. Bu belge ile Osmanlı Devleti ayanların varlığını tanımış ve onları kanuni hale getirmiştir.

- Sened-i İttifak meşrutiyete doğru atılmış bir adım olarak sayılabilir. Ancak bu belge ülkede resmen feodalleşmeyi başlatmıştır. Bu belge hükümdarların yetkilerinin sınırlanması bakımından İngiltere ‘de 1215 yılında ilan edilen Magna Charta’ya benzetilmektedir. II. Mahmut 1820’de Sened-i ittifakı yürürlükten kaldırmış ve ayanlarla mücadeleye devam etmiştir.

- Alemdar Mustafa Paşa’nın sadrazamlığı 4 ay kadar sürdü. Kendisinin ve yandaşlarının olumsuz davranışları, sefahat alemine düşmesi halkın tepkisini seçti. Yenilik Hareketleri Sonucu çıkarları elden giden yeniçeriler aleyhte faaliyetlerine giriştiler. Sened-i ittifakı imzalatması nedeniyle kırgın olan padişah da Alemdar Mustafa Paşa’yı yalnız bıraktı.

- Sonuçta Yeniçeriler isyan ederek Alemdar’ı öldürdüler. Daha sonra lV. Mustafa’yı tahta çıkartmak istediler. Ancak II. Mahmut onu öldürttü. Bunun üzerine Yeniçeriler Sekban-ı Cedit’in kaldırılmasını istediler. İstekleri kabul edilince ayaklanma sona erdi.

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk sitesi Atatürk İnkılapları tarafından üniversite hazırlık amaçlı LYS ve YGS kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 42008 defa okunmuştur.