Atatürk İlkeleri ile İnkılapların Eşleştirilmesi


Atatürk İlkeleri ile İnkılapların Eşleştirilmesi: Atatürk ilke ve inkılâpları ayrılmaz bir bütünün parçaları olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Atatürk tarafından ortaya konulan bazı inkılâplar (devrimler) yalnızca tek bir ilke ile alakalı olmayıp, başka ilkeler ile de yakından ilişkilidir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki yapılmış olan bütün yeniliklerin asıl kaynağı ve dayandığı temel ilke olan inkılâpçılık ilkesi olarak kabul edilebilir. Zira inkılâpçılık sözcüğü “yenilikçilik” anlamına geldiğinden Atatürk’ün hayata geçirmiş olduğu bütün yenilikleri hem mana hemde sistemin kuruluş felsefesi itibariyle içermektedir.

Cumhuriyetçilik İlkesi ile İlgili İnkılaplar

- TBMM’nin açılması
- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyetin ilan edilmesi
- Siyasal partilerin kurulması
- 1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
- Ordunun siyasetten arındırılması

Laiklik İlkesi ile İlgili İnkılaplar

- Saltanatın kaldırılması
- Halifetin kaldırılması
- Şer’i ye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
- Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
- 1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İs

lam’dır” ibaresinin çıkarılması.
- 1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi
- Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabul edilmesi
- Medreselerin kapatılması
- Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

Halkçılık İlkesi ile İlgili İnkılaplar

- Cumhuriyetin İlan edilmesi
- Aşar Vergisinin kaldırılması
- Medeni Kanun’un kabul edilmesi
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
- Yeni Türk Harfleri’nin Kabul edilmesi
- İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
- Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin oluşturulması(Çocuk Esirgeme
- Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi)

Milliyetçilik İlkesi ile İlgili İnkılaplar

- Yeni Türk Devleti’nin kurulması
- Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
- Türk Dil Kurumu’nun kurulması
- İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
- Kapitülasyonların kaldırılması
- Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
- Yeni Türk harflerinin kabulü
- Yabancıların kurduğu bazı işletme ve kuruluşların millileştirilmesi
- Türk Parasını Korunmasına Dair Kanunu’nun çıkarılması

Devletçilik İlkesi ile İlgili İnkılaplar

- I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya sahasına konulması
- Etibank’ın kurulması
- Denizbank’ın kurulması
- Sümerbank’ın kurulması
- Milli Koruma Yasası’nın çıkarılması
- Ekonominin millileştirilmesi

İnkılapçılık İlkesi ile İlgili İnkılaplar

- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
- Kılık-Kıyafette değişiklikler yapılması
- Latin Alfabesi’nin kabul edilmesi
- Latin Rakamları’nın kabul edilmesi
- Takvim, saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
- Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması
- Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın Çıkarılması (Eğitim ve Öğretim Birliği Kanunu)

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 28264 defa okunmuştur.