Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)


Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler): Atatürk din ile devlet işlerinin kesinlikle bir birinden ayrı tutulması gerektiğinin farkında idi. Özellikle dinin siyasetten ayrı tutulmasının çağdaş bir toplumu oluşturan dinamiklerden olduğunu belirtmiştir. Atatürk bu konuda şunları söylemiştir: “Din herkesin vijdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din de de bir mezhep kabulünde zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.” Böylelikle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması anlamına gelen Laiklik, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanması adına en büyük teminat olmakla birlikte devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil; akla ve bilime dayandırılmasını sağlayan bunu yaparken de devlet kavramı ile din müssesesinin birbirinden bağımsız zeminlerde hareket etmesini sağlayarak toplumsal yaşamı disiplinize edip düzenleyen bir yapıdır.

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyetin ilanı
- Halifeliğin kaldırılması
- Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
- Tevhid-i Tedrisat kanunu
- Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
- Medeni Kanun’un kabulü
- 1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması.
- 1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi
- Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
- Medreselerin kapatılması
- Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

- Okuma Sayısı: Bu yazı 93879 defa okunmuştur.