En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.05.2019 Saat: 01:47:03

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekatı (1974)
  Kıbrıs Adası, 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Ada, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı sırasında İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni desteklemesi karşılığında geçici olarak İngiltere yönetimine bırakıldı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İngiltere ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22445
Eklenme : .../.../.....

İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Yıllara Göre Türkiye
  Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş fakat bu savaştan fazlaca etkilenmişti. Savaş sırasında alınan ekonomik önlemler ülkede önemli sıkıntılara neden olmuştu. Türkiye, özellikle coğrafi konumu nedeniyle ABD ve SSCB gibi iki süper gücün arasında kalmış ve bu güçlerden ABD tarafına yaklaşmak zorun...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40617
Eklenme : .../.../.....

Çok Partili Döneme Geçiş - Rus Tehdidi ve Demokrat Parti
  Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğunda tek parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) bulunmaktaydı. Atatürk döneminde yapılan çok partili düzene geçiş denemelerinin (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası) başarısızlıkla sonuçlanması ve gerçekleştirilm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20199
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Yılları - Soğuk Savaş Yılları’nda Türkiye
  Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı fikir akımları, sınırları içinde birbirinden ırk, dil, din bakımından farklı toplumları barındıran Çarlık Rusya’sını da etkiledi. 19. yüzyıl sonlarında hız kazanan sanayileşme işçi sınıfını doğurdu ve bu sınıfın taleplerinin Çarlık idaresince karşılanamaması ülk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58299
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları -Demokrasi Hareketleri
  Atatürk’ün sağlığında çok partili hayata geçmek için denemeler yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hakları ve demokratikleşme yönünde yeni çabaları ortaya çıkardı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumak ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 59792
Eklenme : .../.../.....

İkinci Dünya Savaşı – Nedenleri – Savaşta Türkiye’nin Tutumu
  Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları, devletler arasında kalıcı barışı sağlayamadı. Bu antlaşmalardan birisi de Almanya ile İtilaf devletleri arasında 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanan Versay Antlaşmasıydı. Almanya, bu antlaşma ile egemenliği altındaki toprakları kaybetti. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 45679
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devletinde Son Dönem Fikir Hareketleri
  19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda, yaygın bir kanaate göre Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Meslekçilik ve Sosyalizm ana başlıkları altında toplanabilecek fikir akımları görülür. Bu akımların temsilcilerinin ortak noktası; İmparatorluğu iç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 43119
Eklenme : .../.../.....

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Yaşanan Gelişmeler
  19. yüzyılda Osmanlı Devleti hızla dağılmaya ve beraberinde parçalanmaya başladı. Bunda Fransız İhtilali'nin sonuçları, Sanayi İnkılâbı ve kapitülasyonlar gibi Osmanlı devletini derinden sarsan nedenler etkili oldu.Avrupa tarafından Osmanlıya yakıştırılan "Hasta Adam" benzetmesi yine bu dönemlere ai...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 308934
Eklenme : .../.../.....

20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Yaşanan Gelişmeler
  20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp yok olduğu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk devleti'nin kurulduğu asır olarak tarih sayfasındaki yerini almıştır.20 yy başında Osmanlı devletinde kötü gidişi durdurmak birlik ve bütünlüğü sağlamak için türlü kurtuluş çaresine başvurulsa da b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 122893
Eklenme : .../.../.....

II. meşrutiyet 23 temmuz 1908
  I.Meşrutiyet'in kaldırılmasından sonra II.Abdülhamit içte ve dışta meydana gelen olumsuz gelişmelerin de etkisiyle, katı bir yönetim sergilemeye başlamıştı. Meşrutiyet taraftarları da buna karşılık muhalefetlerinin dozunu artırmışlardı. Osmanlılık fikrinin temsilcisi olan Sadrazam Midhat Paşa 1881'd...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16427
Eklenme : .../.../.....

Trablusgarp Savaşı
  Trablusgarp Savaşı, 1911-12 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bazı (özellikle yabancı) kaynaklarda "1911-12 Türk-İtalyan Savaşı" olarak da geçer. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar, Trablusgarp'ın (bugünkü Libya) dışında, Adriyatik De...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21187
Eklenme : .../.../.....

Balkan Savaşları (8 Ekim 1912-29 Eylül1913)
  Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a karşı yaptığı savaşlardır.1789 Fransız İhtilali'nin dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı neticesinde imparatorluklar dahilinde bulunan milletler , bağımsızlık için harekete geçmişler ve bazı devletlerin destek ve yardımla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16871
Eklenme : .../.../.....

I.Dünya Savaşı
  1914 Ağustos’undan 1918 Kasım’ına kadar süren ve çok geniş bir bölgeyi içine alan uluslar arası bir savaştır. Savaşın başlangıcında,İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleriyle Fransa, Belçika, Rusya, Sırbistan ve savaşa kısa bir süre katılan Japonya İtilaf Devletleri’ni oluşturdu. Bu devletle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10853
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması
  Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Büyük Britanya adına Amiral Arthur Gough-Calthorpe tarafından Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 61521
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devletinin Paylaşılması Tasarıları
  l.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren bir diğer siyasi olay da topraklarının itilaf devletleri tarafından paylaşılması idi. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, İtilaf devletlerinde bu imparatorluğun yıkılma zamanının geldiği düşüncesini güçlendirdi. Ancak, topraklarının paylaşılması anla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20191
Eklenme : .../.../.....

Wilson prensipleri ve Paris Barış Konferansı
  1.dünya savaşında,savaşan tarafların hemen hepsinin barış istemeye başladığı sıralarda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson,gelecek barışın temel ilkelerini belirtmek üzere bir açıklama yapmıştı.8 ocak 1918'de açıklanmış ve tarihe "Wilson ilkeleri" olarak geçmiştir.Bu ilkelere göre; <...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 44642
Eklenme : .../.../.....

İzmir’in İşgali - 15 Mayıs 1919 – İzmir’in İşgaline Tepkiler
  Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesi gereğince işgal edileceğini...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 77661
Eklenme : .../.../.....

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler
  Yüzlerce yıldan beri Osmanlı vatandaşı olarak, huzur içinde yaşamış ve devletin her türlü imkanlarından yararlanmış azınlıklar (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler), Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumu fırsat bilerek, topraklarımızı, işgal devletleriyle işbirliği yaparak paylaşmaya çalışmışlard...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 228281
Eklenme : .../.../.....

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler)
  Yüzlerce yıldan beri Osmanlı vatandaşı olarak, huzur içinde yaşamış ve devletin her türlü imkanlarından yararlanmış azınlıklar (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler) dışında Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumu fırsat bilen saltanatçı ve hilafetçi düşünceye mensup milli mücadeleyi baltalamaya yön...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 278712
Eklenme : .../.../.....

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Milli Cemiyetler)
  Türk milleti, Mondros’tan sonra başlayan işgaller üzerine haklarını savunmaya başlamıştır. Osmanlı hükümetinin olaylara kayıtsız kalması milletin harekete geçmesine neden olmuştur.Türk yurdunun parçalanmasını önlemek için çeşitli bölgelerde milli amaca hizmet edecek nitelikte mahalli cemiyetler kuru...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 559225
Eklenme : .../.../.....

İstanbul'un İşgali (İstanbul'a İtilaf devletlerinin Gelişi)
  Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’nin ve bu hareketin siyasi ve hukuki varlığı şekliyle ortaya çıkmış olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul’da her geçen gün kuvvet bulması, fikir ve düşüncelerinin başta Meclis-i Mebusan olmak üzere mülkî ve askerî organlarca da benimsenmes...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 51057
Eklenme : .../.../.....

Padişah ve Osmanlı Devletinin Duruma Bakışı
  Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması sadece Osmanlı hükümetini değil bütün halkı etkilemiştir. Bu antlaşmanın uygulanışı İstanbul ve Saray hükümetinin aciz kalması, düşman emellerinin gerçekleşmesine imkan sağlamıştır. İtilaf devletlerinin ateşkes hükümetini ihlal etmeleri ve Wilson Prensipleri...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22224
Eklenme : .../.../.....

Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı
  30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes antlaşması ile itilaf devletleri yurdumuzu ve de yer yer Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı. İtilaf devletlerinin bu işgallerine ve ağır hükümler içeren Ateşkes antlaşmasına en büyük tepki kuşkusuz ki Mustafa Kemal’ den geldi.Zira O,kurtuluş yolunda asla ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 54903
Eklenme : .../.../.....

Kuvva-yi Milliye Hareketi ve Batı Cephesinin Oluşturulması
  Kuva-i Milliye; Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir.Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı(ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Frans...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 102034
Eklenme : .../.../.....

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırılması
  Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da vatanın kurtuluşu için çözüm yollarını araştırdı. Sonunda Anadolu'ya geçerek, milletin gücü ile vatanın bağımsızlığının sağlanacağına karar verdi. Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaya başladı.Samsun ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24836
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Bu kategoride toplam: 166 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status